Przyimki

Na tej stronie wyjaśniamy znaczenie i zastosowanie najważniejszych przyimków angielskich. W każdej chwili możesz się ich nauczyć na platformie Vocabus – wystarczy kliknąć zielony przycisk "Ucz się słówek". Pamiętaj, aby wcześniej się zalogować. Cały poziom A1 oraz należące do niego kursy i zestawy udostępnione są bezpłatnie.

Przyimki angielskie

Na tej stronie wyjaśniamy znaczenie i zastosowanie najważniejszych przyimków angielskich. W każdej chwili możesz się ich nauczyć na platformie Vocabus – wystarczy kliknąć zielony przycisk "Ucz się słówek". Pamiętaj, aby wcześniej się zalogować. Cały poziom A1 oraz należące do niego kursy i zestawy udostępnione są bezpłatnie.

Angielskie przyimki określające czas

Grupa 1in, on, at, for, since, after, past, before, by, until, during

Angielskie przyimki określające położenie i ruch

Grupa 2at, in, on, before, in front of, after, behind, between, by, over, under, near
Grupa 3above, among, inside, outside, down, up, into, of, to, from
Grupa 4across, through, around, round, below, beneath, beside, beyond, opposite, upon, against, onto, via

Inne przyimki angielskie

Grupa 5but, for, like, unlike, off, toward, towards, with, within, without, as
Grupa 6along, amid, besides, despite, except, than, underneath, about

Przyimki

Przyimki służą do wyrażania:

 • - relacji między (dwoma lub więcej) obiektami w przestrzeni
 • - zależności w czasie
 • - innych, często abstrakcyjnych powiązań pomiędzy ludźmi, przedmiotami, czasem, itd.

Chociaż przyimki wyrażają głównie odległość w czasie i przestrzeni oraz kierunek ruchu i działania, to ich zastosowanie jest jednak bardzo szerokie.

Angielskie przyimki najczęściej nie mają jednoznacznych odpowiedników w języku polskim i w wielu przypadkach trzeba poznawać konkretne zastosowania dla poszczególnych słów.

Konstrukcja zdania

W zdaniu po przyimkach znajduje się dopełnienie będące rzeczownikiem, czasownikiem z końcówką -ing, rzadziej słowem z grupy wh- (where, what, why itp.). Poniżej kilka przykładów pokazujących typową konstrukcję zdania (przysłówek + dopełnienie).

Don't go in there. Nie wchodź tam.

He will come at five o'clock. On przyjdzie o piątej (godzinie).

I live opposite the church. Mieszkam naprzeciwko kościoła.

He was talking during the lesson. On rozmawiał w trakcie lekcji.

It's a good reason for leaving. To jest dobry powód do wyjazdu.

He appeared from beneath the ground. On pojawił się spod ziemi.

Bezpośrednio za przyimkiem nigdy nie znajduje się czasownik w podstawowej formie. Czasownik po przyimku ma końcówkę -ing.

He likes everything about books except reading them.

He likes everything about books except read them.

Przyimek na końcu zdania

W mowie nieoficjalnej często stosuje się formę, w której przyimek znajduje się na końcu zdania.

Where are you going to? Dokąd idziesz?

What is she scared of? Czego ona się boi?

Here's the woman about whom I was talking. Oto kobieta, o której mówiłem. (oficjalnie)

Here's the woman I was talking about. To jest kobieta, o której mówiłem. (potocznie)

Grupa 1: przyimki określające czas

IN, ON oraz AT

Większość przyimków określających czas może opisywać również zależności w przestrzeni; w tej części opisujemy tylko znaczenia dotyczące czasu.

PrzyimekZastosowaniePrzykład
IN
mało precyzyjne
pory dnia in the morning
miesiące in February
pory roku in the summer
rok in 2014
inne in a minute
ON
bardziej precyzyjnie
dni tygodnia on Friday
dzień tygodnia + pora dnia on Saturday evening
daty on 17th May
przymiotnik + day on the last day
AT
dokładnie
dokładna godzina at 11.05 a.m.
noc at night
północ at midnight
inne at the moment

The show starts in the evening. Pokaz zaczyna się wieczorem.

I was born in May. Urodziłem się w maju.

She'll be here in a minute. Ona tu będzie za chwilkę.

I usually go out on Friday. W piątek zwykle gdzieś wychodzę.

I was born on 17th May. Urodziłem się 17 maja.

Let's meet at 7 AM. Spotkajmy się o 7 rano.

Is it right to come back at midnight? Czy to w porządku wracać o północy?

FOR i SINCE

Obydwa przyimki tłumaczymy jako od, jednak są one używane w odmienny sposób:

FOR - informuje, jak dużo czasu minęło lub opisuje okres od wydarzenia do dzisiaj. For można też tłumaczyć jako przez (przez dwa lata - od dwóch lat)

SINCE - wskazuje na moment w przeszłości, od którego coś trwa (np. od naszego rozstania).

Tabela wyjaśniająca zasady stosowania Since i For w języku angielskim

I haven't seen her since February. Nie widziałem jej od lutego.

The dictator has been ruling since the 80's. Dyktator rządzi od lat 80.

It has been so hot since Wednesday. Upał trwa od środy.


I haven't seen her for 2 months. Nie widziałem jej od dwóch miesięcy (lub: przez 2 miesiące).

The dictator hs been ruling for 30 years. Dyktator rządzi od 30 lat (lub: przez 30 lat).

It has been so hot for 6 days. Upał trwa od 6 dni.


AFTER i PAST

Obydwa przyimki oznaczają po.

AFTER - ma szerokie zastosowanie i może dotyczyć różnych wydarzeń w przeszłości i przyszłości wyrażonych zarówno datami, opisowo, jak i czasownikami z końcówką -ing.

The wall looks much better now, after the renovation. Teraz, po remoncie, mur wygląda o wiele lepiej.

I go out after lunch. Po obiedzie wychodzę.

It happened sometime after 10th December. To się wydarzyło jakoś po 10. grudnia.

What are you doing after finishing homework? Co robisz po skończeniu zadania domowego?


ściana przed i po remoncie

PAST - również oznacza po, ale w mowie potocznej ma zastosowanie głównie do określania godziny.

It's half past eight. Jest wpół do dziewiątej (dosłownie: połowa po ósmej).

She woke me up a quarter past six. Obudziła mnie piętnaście po szóstej.

BEFORE, UNTIL, BY, DURING

BEFORE - oznacza przed, zanim, dopóki; stosuje się w zdaniu przed rzeczownikiem określającym jakieś wydarzenie lub wyrażeniem czasownikowym.

Jeśli coś ma być ukończone przed jakimś wydarzeniem określonym słowem before, stanie się to w dowolnym momencie poprzedzającym to wydarzenie.

ściana przed i po remoncie

You should visit us before Friday. Powinieneś nas odwiedzić przed piątkiem (nieważne, którego dnia dokładnie).

She never goes to bed before eleven. Ona nigdy nie chodzi do łóżka przed jedenastą.

Don't do it before I leave . Nie rób tego przed moim wyjściem.

Before the renovation this wall looked terrible. Przed renowacją ta ściana wyglądała okropnie.

Jeśli before odnosi się do przyszłości, wtedy stosujemy czas teraźniejszy:

Please prepare the documents before she comes. Proszę przygotuj dokumenty, zanim ona przyjdzie.

Please prepare the documents before she will come. Proszę przygotuj dokumenty, zanim ona przyjdzie.

BY - również oznacza przed, zanim, do; w porównaniu do before jest tu mocniej położony nacisk na moment, w którym wydarzenie ma być ukończone, a termin nie powinien zostać przekroczony.

You should be here by the manager's arrival. Powinieneś tu być przed przyjazdem managera (najpóźniej przed jego przyjazdem).

I need to finish it by eleven. Muszę to skończyć do jedenastej (najpóźniej do tej godziny).

UNTIL - oznacza aż do; w porównaniu do before i by czynność trwa (trwała lub będzie trwać) nieprzerwanie do określonego momentu.

All the flights will be cancelled until it stops snowing. Wszystkie loty będą anulowane, dopóki nie przestanie padać śnieg.

We were watching TV until eight. Oglądaliśmy telewizję aż do ósmej.

She won't forgive you until you apologise to her. Ona ci nie wybaczy, dopóki jej nie przeprosisz.

Ludzie czekają na lotnisku na samoloty, które mają opóźnienie

Until ma również formę till, która jest bardziej potoczna.


DURING - oznacza podczas, w czasie. Opisuje się nim sytuacje, wydarzenia, które dzieją się równolegle - w jednym czasie:

I've never fallen asleep during my work. Nigdy nie zasnąłem w trakcie pracy.

It happened during my holiday. To się stało na moich wakacjach.

It is forbidden to open the door during the flight. Nie wolno otwierać drzwi w trakcie lotu.

Kobiet śpi podczas pracy rzy biurku

Nauka angielskich przyimków określających czas

Grupa 2: przyimki określające położenie i ruch (część pierwsza)

at na, w
in w, do
on na
before przed
in front of przed, z przodu
after po
behind za, z tyłu
between pomiędzy
by obok, przy, przez
over ponad
under pod (czymś), poniżej
near blisko, niedaleko, bliski

AT - wskazuje dokładną lokalizację, miejsce, w którym znajduje się osoba. Może to być konkretny budynek, instytucja lub wydarzenie.

Wyrażenia dotyczące obiektów z użyciem at należy rozumieć na terenie, a nie dosłownie wewnątrz budynku. Jeśli chcemy powiedzieć, że ktoś znajduje się w budynku np. w szkole, to powiemy ... in the school.

She's at school. Ona jest w szkole. (Na terenie szkoły, być może zajęcia są na boisku.)

Szkoła w centrum miasta grafika 3d

I study at Politechnika Wrocławska. Studiuję na Politechnice Wrocławskiej.

I met her at the party. Poznałem ją na imprezie.

The party was at John's. Impreza była u Johna.

IN - wskazuje, że coś znajduje się w zamkniętej przestrzeni, w obiekcie.

The dice is in the box. Kostka jest w skrzynce.

He is in the school. On jest w szkole (w środku budynku, nie na zewnątrz).

It's in the drawer. Jest w szufladzie.

I'm in the forest right now. Teraz jestem w lesie.

kostka do kry w skrzynce, grafika 3d

ON - wskazuje, że obiekt znajduje się na powierzchni (na czymś).

There is a tennis ball on the book. Na książce leży piłka do tenisa.

We were walking on the beach. Spacerowaliśmy na plaży.

Put it on the table. Połóż to na stole.

Piłka tenisowa na książce

On zastosujemy również w odniesieniu do środków transportu.

I'm on a bus. Jestem w autobusie.

BEFORE - wskazuje, że obiekt znajduje się przed innym obiektem, szczególnie gdy mowa jest o kolejności lub zależności. Z reguły w mowie potocznej nie używa się before do powiedzenia, że jakiś obiekt znajduje się (fizycznie) przed innym. W takich sytuacjach naturalniej brzmi wyrażenie in front of.

She's walking before me. Ona idzie przede mną.

99 is before 100. 99 jest przed 100.

His name is before mine on the list. Jego imię jest przed moim na liście.

IN FRONT OF - służy do wyrażania fizycznej zależności między obiektami: obiekt znajduje się z przodu czegoś, przed czymś:

There is a bone in front of the dog. Przed psem leży kość.

You have a wonderful garden in front of your house. Masz piękny ogród przed domem.

It is right in front of you. To jest dokładnie naprzeciw ciebie.

Pies patrzy na kość, która leży przed nim, grafika 3d

AFTER - przeciwieństwo before; wskazuje, że obiekt znajduje się za innym obiektem, szczególnie gdy mowa jest o kolejności lub zależności.

He is going after her. On idzie za nią.

100 is after 99. 100 jest za 99.

BEHIND - przeciwieństwo in front of; służy do wyrażania fizycznej zależności między obiektami; obiekt jest za czymś, z tyłu:

The tennis ball is behind the books. Piłka tenisowa jest za książkami.

There is a small shed behind the house. Za domem jest mała szopka.

Guess who's behind you. Zgadnij, kto jest za tobą.

zielona piłka tenisowa znajduje się za książkami

BETWEEN - oznacza położenie pomiędzy dwoma obiektami,

The distance between cars must be 50 metres or more. Odległość pomiędzy samochodami musi wynosić 50 lub więcej metrów.

I was standing between my parents. Stałem między rodzicami.

My parents live between a church and a police station. Moi rodzice mieszkają między kościołem a posterunkiem policji.

a także zależności między ludźmi:

Let it remain between you and me. Niech to pozostanie pomiędzy tobą a mną.

BY - oznacza położenie lub ruch obok jakiegoś obiektu.

The tennis ball is by the box. Piłka tenisowa znajduje się obok pudełka.

I live by the river. Mieszkam przy rzece.

Stay by me . Pozostań przy mnie.

Piłka tenisowa obok skrzynki, grafika 3d

Innym ważnym znaczeniem przyimka by jest wskazanie wykonawcy czynności:

It was drawn by my son. To namalował mój syn.

OVER - ma kilka zastosowań, ale zawsze oznacza, że obiekt znajduje się nad innym obiektem. Może to być sytuacja gdy:

 • a. obiekt znajduje się nad innym i ma z nim bezpośredni kontakt,
 • b. obiekt znajduje się nad innym, z którym nie ma bezpośredniego kontaktu,
 • c. obiekt lub ruch rozpoczyna się po jednej stronie obiektu i kończy po drugiej stronie,
 • d. obiekt znajduje się po drugiej stronie.
Piłka tenisowa przelatuje nad psem, grafika 3d

b. The tennis ball is over the dog. Piłka tenisowa jest nad psem.

a. She gently put the blanket over the sleeping child. Delikatnie położyła koc na śpiącym dziecku.

c. They've built a new bridge over the river. Wybudowali nowy most nad rzeką.

d. They live over the road. Oni mieszkają po drugiej stronie drogi.

UNDER - oznacza położenie lub ruch pod innym obiektem. Może dotyczyć również sytuacji pozostawania: pod czyimś panowaniem, wpływem, trakcie przemian itp.

There is a ball under the table. Pod stołem leży piłka.

The tent was put up under the tree. Namiot został rozbity pod drzewem.

They live under complete control . Oni żyją pod całkowitą kontrolą.

The road is under construction . Droga jest w budowie.

Piłka do koszykówki leży pod stołem, grafika 3d

NEAR - oznacza położenie blisko innego obiektu. Może również mieć znaczenia związane z czasem (często spotykany zwrot "in the near future", co oznacza "w niedalekiej przyszłości").

The tower is located near the church. Wieża znajduje się blisko kościoła.

We live near the river. Mieszkamy blisko rzeki.

The gallery is going to be rebuilt in the near future . Galeria zostanie przebudowana w bliskiej przyszłości.

Kościół i wieża są obok siebie w mieści, grafika 3d

Nauka angielskich przyimków określających położenie i ruch. Część pierwsza.

Grupa 3: przyimki określające położenie i ruch (część druga)

above nad, powyżej, ponad
among pośród, pomiędzy, wśród
inside wewnątrz, w, do środka, wnętrze
outside na zewnątrz
down w dół, niżej, wzdłuż
up do góry, w górę, powyżej
into do, w, we
of z
to do
from z, od

ABOVE - oznacza położenie powyżej innego obiektu. Używane jako przyimek ma znaczenie bardzo podobne do over i często można używać ich zamiennie. Stosowany również do:

 • - określenia większej ilości,
 • - określenia poziomu powyżej standardowego.
Piłka tenisowa jest nad skrzynią, grafika 3d

The tennis ball is above the box. Piłka tenisowa jest nad pudełkiem.

He lives above my apartment. On mieszka nad moim apartamentem.

We recorded growth above our expectations. Zanotowaliśmy wzrost powyżej naszych oczekiwań.

Her earnings are above national average. Jej zarobki są powyżej średniej krajowej.

AMONG - oznacza być otoczonym przez coś/kogoś lub zaliczać się do jakiejś grupy. Słówka użyjemy również, jeśli coś jest podzielone pomiędzy członków grupy składającej się z co najmniej trzech członków.

AMONG zawsze dotyczy grup większych od 2. Jeśli grupa składa się z 2 członków, wtedy używamy BETWEEN.

Nurek pływa w morzu a wokół są rekiny

He was diving among sharks. On nurkował pośród rekinów.

My wife is among the winners. Moja żona jest wśród zwycięzców.

Share the candies among the children, please. Podziel proszę cukierki pomiędzy dziećmi.

INSIDE - oznacza położenie lub ruch do czegoś, do wewnątrz lub wewnątrz. Słówko inside jest synonimem przyimków: in (w przypadku położenia) oraz into (w przypadku ruchu).

The tennis ball is inside the box. Piłka tenisowa jest w pudełku (lub ... in the box).

Put the tennis ball inside the box, please. Proszę, włóż piłkę do pudełka (lub ...into the box).

Piłka tenisowa jest w skrzyni

OUTSIDE - oznacza położenie lub ruch na zewnątrz.

The tennis ball is outside the box. Piłka tenisowa jest na zewnątrz pudełka.

Piłka tenisowa jest na zewnątrz skrzyni

DOWN - oznacza ruch z wyższej pozycji na niższą, a także wzdłuż drogi, rzeki itp.

The lift is going down the tower. Winda jedzie w dół wieży.

Go down the road and you'll find the bank. Idź wzdłuż drogi, a znajdziesz bank.

winda jedzie wdół

UP - oznacza ruch z niższej pozycji na wyższą, wzdłuż drogi, rzeki, itp.

The lift is going up the tower. Winda jedzie w górę wieży.

Winda jedzie w górę

INTO - oznacza ruch do, do wewnątrz.

The dice fell into the box. Kostka wpadła do pudełka.

Kostka do gry wpada do skrzyni

OF - jedno z najczęściej spotykanych słów w języku angielskim o bardzo szerokim zastosowaniu; stosujemy m.in. do:

a. wyrażenia, że coś jest wykonane z czegoś,

b. określania przynależności do kogoś, czegoś,

c. określenia części czegoś,

d. określania pochodzenia skądś,

e. wyrażenia, że coś się z czegoś składa lub coś zawiera,

f. określania ilości.

Ktoś ręcznie lepi garnek z gliny

a. This pot is made of clay. Ten garnuszek zrobiony jest z gliny.

b. A friend of mine. Mój przyjaciel.

c. Wheel of the car. Koło od samochodu.

d. Citizens of Berlin. Mieszkańcy Berlina.

e. A box full of chocolates. Pudełko pełne czekoladek.

f. A kilo of strawberries. Kilogram truskawek.

TO - kolejny przyimek o bardzo szerokim zastosowaniu; służy przede wszystkim do:

a. wyrażenia ruchu do, w kierunku, w stronę czegoś,

b. wyrażenia zmierzania do osiągnięcia jakiegoś stanu,

c. określenia osoby, z którą się rozmawia,

d. określenia limitu jakiegoś zakresu: danych, czasu, itp.,

e. określania czasu - przed, do jakiejś godziny,

f. określenia osoby otrzymującej coś.

Animowana postać idzie w miecie do szkoły, widok z góry

a. I'm going to school. Idę do szkoły.

b. This is a straight way to success. To prosta droga do sukcesu.

c. I spoke to her. Rozmawiałem z nią.

d. I need a list of companies from B to G. Potrzebuję listy firm od B do G.

e. It's a quarter to eight. Jest za piętnaście ósma.

f. Give it to me. Daj mi to.

FROM - przeciwieństwo słowa to; najważniejsze zastosowanie to:

a. wyrażenie punktu początkowego ruchu i oznacza z, od,

b. określenie czasu, wydarzenia od którego coś się zaczyna,

c. określenie początku jakiegoś zakresu: danych, czasu, itp.,

d. określenie osoby dającej coś,

e. określenie miejsca pochodzenia kogoś lub czegoś,

i inne.

Animowana postać idzie w miecie ze szkoły, widok z góry

a. He is going from school. On idzie ze szkoły.

b. The restaurant is open from 10AM to 11PM. Restauracja jest czynna od 10 rano do 11 wieczorem.

c. They have a wide range of colours: from orange to black. Mają szeroki zakres kolorów: od pomarańczowego po czarny.

d. It is from Robert. To jest od Roberta.

e. I'm from Poland. Jestem z Polski.

Nauka angielskich przyimków określających położenie i ruch. Część druga.

Grupa 4: Przyimki określające położenie i ruch: (część trzecia)

across przez, poprzez, w poprzek
through przez, na wskroś
around około, dookoła, wokół
round około, dookoła, wokół
below poniżej, pod
beneath poniżej, pod
beside obok, przy
beyond za, ponad, dalej
opposite naprzeciwko, przeciwieństwo
upon na, po, przy
against na przeciw, przeciwko
onto na (ruch)
via przez, za pośrednictwem

ACROSS - oznacza ruch z jednej strony na drugą jakiegoś miejsca, płaszczyzny. Również znajdowanie się po drugiej stronie czegoś lub działanie na obszarze całego terytorium, całej grupy itp.

Across dotyczy ruchu po/na powierzchni. Porównaj z through.

Kobieta przechodzi przez ulicę na pasa, stoi samochód, grafika 3d

She is walking across the road. Ona przechodzi przez ulicę.

There is an ATM across the street. Po drugiej stronie ulicy jest bankomat.

We travelled across the country. Podróżowaliśmy po całym kraju.

THROUGH - oznacza ruch na wskroś, z jednej strony na drugą jakiegoś miejsca, przedmiotu itp.

Through dotyczy ruchu wewnątrz czegoś określonego w 3 wymiarach. Porównaj z across.

We are going to go through a tunnel. Przejdziemy przez tunel.

Zielona strzałka biegnie przez tunel

I hear them through the wall. Słyszę ich przez ścianę.

AROUND - oznacza ruch lub położenie dookoła, wokół. Jest to synonim słówka round, ale częściej spotykany w amerykańskim angielskim.

Why does the dog go around the fire hydrant?. Dlaczego ten pies chodzi dookoła hydrantu?

Pies biegnie dookoła hydrantu, grafika 3d

ROUND - oznacza ruch lub położenie dookoła, wokół. Jest to synonim słówka around, ale częściej spotykany w brytyjskim angielskim.

I hate driving round a roundabout. Nie cierpię jeździć dookoła ronda.

BELOW - wyraz przeciwstawny do above; określa położenie poniżej innego obiektu, powierzchni lub poziomu. Również:

 • - określenia mniejszej ilości,
 • - określenia poziomu poniżej standardowego.
Roślina morska gęboko pod wodą

Starfish can live 5000 metres below the surface of water. Rozgwiazdy mogą żyć 5000 metrów poniżej poziomu wody.

He lives below me. On mieszka pode mną.

She passed the exam but with rates below our expectations. Zdała egzamin, ale z ocenami poniżej naszych oczekiwań.

BENEATH - wyraz bardzo zbliżony znaczeniowo do below, ale bardziej formalny; oznacza poniżej, pod spodem.

Squirrel hides the acorns beneath the leaves. Wiewiórka chowa żołędzie poniżej liści.

Wiewiórka schowała szyszki pod liściami

Under vs Below vs Beneath

Te trzy przyimki mają podobne znaczenie, a zrozumienie różnic między nimi jest dość kłopotliwe.

UNDER - jest najpopularniejszym słówkiem i pierwszym wyborem do powiedzenia pod. Częściej zastosujemy go do opisania zależności przedmiotów posiadających 3 wymiary, jak np. under the table, under the bed.

BELOW - bardziej pasuje do sytuacji, w których mamy do czynienia z warstwami lub poziomami. Np. below the surface, below the 2nd layer.

BENEATH - jest formalnym synonimem below. Jest najrzadziej występującym słówkiem spośród tych trzech.

BESIDE - oznacza położenie obok, przy.

The box is beside the dictionary. Pudełko jest obok słownika.

Książka leży obok skrzyni

BEYOND - oznacza położenie lub ruch za, na drugą stronę czegoś lub dalej. Można stosować również w odniesieniu do czasu i ilości, kiedy jakaś wartość zostaje przekroczona. Także, kiedy coś jest poza zasięgiem możliwości, zbyt drogie, skomplikowane itp.

I could see a balloon beyond the hills. Za wzgórzami zobaczyłem balon.

He usually sleeps beyond noon. On zazwyczaj śpi dłużej niż do południa.

This is beyond our possibilities. To jest poza zasięgiem naszych możliwości.

OPPOSITE - oznacza położenie po drugiej stronie, naprzeciw (obiektu, obszaru itp.). Ten przyimek angielski jest często stosowany do określania pozycji naprzeciw budynku.

There is a school opposite the church. Naprzeciwko kościoła znajduje się szkoła.

UPON - oznacza położenie na jakiejś powierzchni. Jest bardzo formalnym synonimem przyimka on; najczęściej występuje w wyrażeniu once upon a time.

Who threw the apple upon the ground? Kto rzucił to jabłko na ziemię?

Jabłko leży obok drzewa

AGAINST - oznacza położenie na przeciw kogoś, czegoś; również przeciwko komuś, czemuś.

The dogs are standing against each other. Psy stoją na przeciwko siebie.

Why are you always against my ideas? Dlaczego jesteś zawsze przeciwko moim pomysłom?

Dwa psy stoją naprzeciw siebie

ONTO - stosowany do podkreślenia ruchu na jakieś miejsce, płaszczyznę, przedmiot itp.

I put the dice onto a dictionary. Położyłem kostkę na słowniku.

Ręka opuszcza kostkę, która spada na książkę

VIA - oznacza ruch przez jakieś miejsce, obszar geograficzny, urządzenie techniczne, instalację itp.

Let's fly via Berlin. Polećmy przez Berlin.

The road leads via the new bridge. Droga prowadzi przez nowy most.

Nowadays the news spread immediately via the Internet. W obecnych czasach wiadomości rozprzestrzeniają się błyskawicznie przez Internet.

Nauka angielskich przyimków określających położenie i ruch. Część trzecia.

Grupa 5: inne przyimki angielskie (część pierwsza)

but oprócz
for dla
like jak, tak jak, podobny
unlike w przeciwieństwie do
off z, ze
toward w kierunku (UK)
towards w kierunku (US)
with z (czymś, kimś)
within w obrębie, w środku, wewnątrz
without bez
as jako, jak

BUT - jako przyimek oznacza oprócz, z wyjątkiem; słówka używamy więc do określenia jakiegoś wyjątku, czegoś, co nie wchodzi w skład jakiejś grupy.

He was tired but happy. Był zmęczony, ale szczęśliwy.

She liked all school subjects but Chemistry. Ona lubiła wszystkie przedmioty szkolne poza chemią.

We had nothing but fun during the trip. W czasie wycieczki nie mieliśmy nic poza zabawą.

Everyone is here but you. Każdy tu jest oprócz ciebie.

Mężczyzna w górach stoi zadowolony

FOR - wskazuje, że jakaś czynność lub przedmiot jest dla kogoś, czegoś; Oprócz tego wiele innych znaczeń wskazujących: cel, powód, funkcję itp.

Is this flower for me?. Czy ten kwiat jest dla mnie?

He did it for fun. On to zrobił dla zabawy.

This software is for protection against malware. Ten program służy ochronie przed złośliwym oprogramowaniem.

We're going for the championship. Idziemy po mistrzostwo.

LIKE - wskazuje podobieństwo i oznacza jak, tak jak.

She is wearing a red hat, like a friend of hers. Ona ma na sobie czerwony kapelusz tak jak jej koleżanka.

There's no other like you. Nie ma innej, takiej samej jak ty (...drugiej jak ty).

What is it like in Australia? Jak jest w Australii?

Dwie kobiety mają takie same czerwone kapelusze

UNLIKE - oznaczaw przeciwieństwie do kogoś, czegoś; wskazuje odmienność i różnicę od innych przedstawicieli tego samego rodzaju gatunku. Za pomoca tego przyimka można również wyrażać odmienne od typowych zachowania, które są charakterystyczne dla kogoś lub czegoś.

Unlike the others, she was wearing a yellow hat. W przeciwieństwie do innych ona miała na sobie żółty kapelusz.

This movie is unlike any others nominated for the reward. Ten film jest niepodobny któremu kolwiek innemu zgłoszonemu do nagrody.

It was very unlike her to get so nervoused. To było do niej niepodobne, zeby się tak zdenerwować.

Trzy kobiety mają czerwone kapelusz, jedna ma żółty

OFF - wskazuje ruch oddalania lub położenie z dala w przestrzeni lub czasie; również, że coś zostało: usunięte, wyłączone, przestało trwać, funkcjonować; również wolne w pracy, obniżkę cen.

The ball fell off the table. Piłka spadła ze stołu.

She left me and she's far off now. Zostawiła mnie i teraz jest daleko (stąd).

Turn off the TV. Wyłącz telewizor.

Miss Jones is off today. Pani Jones nie ma dzisiaj w pracy.

TOWARD - wskazuje ruch w kierunku czegoś, kogoś. Jest to angielski synonim słówka towards.

The dog is going toward the hydrant. Pies idzie w kierunku hydrantu.

Pies idzie do hydrantu

TOWARDS - wskazuje ruch w kierunku czegoś, kogoś. Jest to amerykański synonim słówka toward.

The dog is going towards the hydrant. Pies idzie w kierunku hydrantu.

WITH - wskazuje obecność, posiadanie czegoś; również sposób, w jaki coś osiągnięto, lub coś się dzieje.

I like coffee with milk. Lubię kawę z mlekiem.

Come with me. Chodź ze mną.

We achieved it with a great effort. Osiągnęliśmy to z wielkim trudem.

I want a car with a 4WD. Chcę mieć samochód z napędem na cztery koła.

Śmietana jest nalewana do kawy

Wisdom comes with age. Mądrość przychodzi z wiekiem.

My dog welcomes me with joy. Mój pies wita mnie z radością.

Be careful with the spider. Uważaj (bądź ostrożny) z tym pająkiem.

WITHIN - wskazuje, że coś mieści się, jest zawarte w innym przedmiocie, we wskazanym zakresie (dowolnych danych), w określonej przestrzeni (np. pomiędzy punktem A i B) lub czasie.

I'll be back within an hour. Będę z powrotem w ciągu godziny.

You'll find a gas station within 20 miles. Znajdziesz stację paliw do 20 kilometrów (stąd).

We're looking for a new manager but only within our employees. Szukamy nowego managera, ale tylko wśród naszych pracowników.

WITHOUT - wskazuje na brak lub nieobecność czegoś.

I like coffee without milk. Lubię kawę bez mleka.

Sorry, I'm going without you. Przykro mi, idę bez ciebie.

She went without an umbrella. Poszła bez parasola.

I passed without any mistake. Zdałem bez żadnego błędu.

Śmietanka nie jest nalewana do kawy

AS - opisuje podobieństwo do czegoś; również zajmowane stanowisko lub funkcję.

It was hot as it is in Africa. Było gorąco jak w Afryce.

It's cold as ice (is). To jest zimne jak lód.

He works as a supervisor. On pracuje jako kierownik.

AS vs LIKE

Obydwa słówka znaczą taki jak, jak, ale stosuję się je odmiennie

LIKE - oznacza podobieństwo w wyglądzie, charakterze, rodzaju. W zdaniu za like występuje rzeczownik.

AS - oznacza podobieństwo w metodzie, sposobie. W zdaniu za as występuje podmiot i orzeczenie, jednak często orzeczenie jest pomijane: It's cold as ice (is). W znaczeniu pracować jako za as występuje rzeczownik.

Nauka innych angielskich przyimków. Część pierwsza

Grupa 6: inne przyimki angielskie (część druga)

along wzdłuż (poruszać się)
amid wśród, między
besides oprócz, poza tym, ponadto
despite mimo
except z wyjątkiem, oprócz
than niż, od
underneath pod, poniżej
about o (kimś, czymś)
about około

ALONG - oznacza ruch wzdłuż linii, brzegu czegoś.

The dog was going along the fence. Pies szedł wzdłuż płotu.

Pies idzie wzdłóż płotu

AMID - jest bardzo podobne znaczeniowo do przyimka among i oznacza położenie wśród, między, pośród, jest jednak bardziej formalny i rzadziej stosowany od swojego synonimu.

I am amid happy people. Jestem pośród szczęśliwych ludzi.

BESIDES - oznacza oprócz, poza tym, ponadto.

He is a doctor, and besides he plays the saxophone very well. Jest lekarzem, a oprócz tego gra bardzo dobrze na saksofonie.

DESPITE - stosuje się do określania efektów, okoliczności, które zaistniały pomimo innych działań lub okoliczności.

Despite the rain he went to work by bike. Mimo deszczu pojechał do pracy rowerem.

Mężczyzna jedzie na rowerze a nad nim są chmury

EXCEPT - stosuje się do przed rzeczą lub osobą, która różni się od pozostałych.

All fish are yellow except for this one. Wszystkie ryby są żółte oprócz tej.

All the students were on the trip to Prague except me. Cała klasa oprócz mnie była na wycieczce w Pradze.

MAłe akwarium z czteroma zółtymi rybkami i jedna czarną

THAN - stosuje się przed drugą rzeczą lub osobą w porównaniach.

Jerry has got more fish than Tom. Jerry ma więcej rybek niż Tom.

Will it take more than a week? Czy to zajmie dłużej niż tydzień?

W jednym akwarium jest więcej rybek niż w innym

UNDERNEATH - jest rzadziej występującym synonimem słowa under; stosuje się do określenia położenia pod czymś, szczególnie gdy coś jest całkowicie przykryte.

What are you hiding underneath the coat? Co chowasz pod płaszczem?

ABOUT - jako przysłówek służy głównie do określenia o czym, o kim jest rozmowa, film, książka itp.

This book is about alien invasion. Ta książka jest o inwazji obcych.

Książka z kosmitą na okładce, obok latają UFO

Nauka innych angielskich przyimków. Część druga

Gotowy? - Sprawdź.


sprawdź Vocabus
Ucz się angielskiego na poziomie A1 za darmo
lub wybierz opcję Premium
i ciesz się pełną swobodą nauki