Zaimki

Na tej stronie wyjaśniamy znaczenie i zastosowanie najważniejszych zaimków angielskich. W każdej chwili możesz się ich nauczyć na platformie Vocabus – wystarczy kliknąć zielony przycisk "Ucz się słówek". Pamiętaj, aby wcześniej się zalogować. Cały poziom A1 oraz należące do niego kursy i zestawy udostępnione są bezpłatnie.

Zaimki angielskie

Na tej stronie wyjaśniamy znaczenie i zastosowanie najważniejszych zaimków angielskich. W każdej chwili możesz się ich nauczyć na platformie Vocabus – wystarczy kliknąć zielony przycisk "Ucz się słówek". Pamiętaj, aby wcześniej się zalogować. Cały poziom A1 oraz należące do niego kursy i zestawy udostępnione są bezpłatnie.

Zaimki osobowe w formie podmiotu (subject pronouns)

Grupa 1I, you, he, she, it, we, you, they

Zaimki osobowe w formie dopełnienia (object pronouns)

Grupa 2me, you, him, her, it, us, you, them

Przymiotniki dzierżawcze (possesive adjectives)

Grupa 3my, your, his, her, its, our, your, their

Zaimki dzierżawcze (possesive pronouns)

Grupa 4mine, yours, his, hers, its, ours, yours, theirs

Zaimki zwrotne (reflexive pronouns)

Grupa 5myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves

Zaimki emfatyczne (emphatic pronouns)

Grupa 6myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves

Zaimki wskazujące (demonstrative pronouns)

Grupa 7this, these, that, those

Zaimki względne (relative pronouns)

Grupa 8who, whom, whose, which, that, where, why, when

Zaimki pytające (interogative pronouns)

Grupa 9who, whom, whose, which, what

Zaimki nieokreślone (indefinite pronouns)

Grupa 10someone, anyone, no one, everyone, somebody, anybody, nobody, everybody, something, anything, nothing, everything

Inne zaimki i określniki nieokreślone

Grupa 11a lot of, all, another, any, both, each, either, every, neither, none, other, several, some, one, such, whoever, neither nor

Zaimki osobowe

Zaimki osobowe mają dwie formy gramatyczne: podmiotu i dopełnienia.

Zaimki osobowe w formie podmiotu

Zaimki osobowe w formie podmiotu odpowiadają na pytania kto? co? i zwykle używane są na początku zdania, np.:

He is my friend. On jest moim przyjacielem.

I am a man. (Ja) jestem mężczyzną.

We are friends. (My) jesteśmy przyjaciółmi.

Zaimki w formie podmiotu mówią kto jest wykonawcą czynności. W języku angielskim, w przeciwieństwie do języka polskiego, podmiot występuje zawsze. W języku polskim konstrukcja zdania bez podmiotu jest możliwa dzięki odmianie czasownika przez osoby, co pozwala domyślić się, kto jest wykonawcą czynności. W języku angielskim czasownik ma tylko dwie formy, np.:

I go to the park. Idę do parku.

We go to the park. Idziemy do parku.

She goes to the park. Idzie do parku.

Ja I
Ty You
On He
On She
Ono It
My We
Wy You
Oni They

Nauka angielskich zaimków osobowych w formie podmiotu:

Zaimki osobowe w formie dopełnienia

Zaimki osobowe w formie dopełnienia zwykle występują w dalszej części zdania i odpowiadają polskim zaimkom w celowniku, bierniku, narzędniku i miejscowniku. Mówiąc w uproszczeniu, zaimki te mówią nam kogo/czego dotyczy czynność omawiana w zdaniu, np.:

He gave her a flower. On dał jej kwiat.

She is giving him a ball. Ona daje mu piłkę.

I took them for a trip. Zabrałem ich na wycieczkę.

I am waiting for him. Czekam na niego.

They are talking about us. Oni o nas rozmawiają.

Zaimki w formie dopełnienia występują bezpośrednio po czasowniku lub po przyimku (dwa ostatnie przykłady)

mnie, mi, mną Me
ciebie, tobą, tobie You
jego, nim, jemu Him
ją, nią, niej, jej Her
tym, jemu, temu It
nas, nami, nam Us
was, wami, wam You
ich, nimi, nim Them

Obok zaimków osobowych istnieje jeden zaimek nieosobowy ONE oznaczający ktoś, każdy, człowiek:

One should respect their parents. Każdy powinien szanować swoich rodziców.

Zaimka one bardzo często używamy również, aby uniknąć powtarzania tego samego rzeczownika. A więc zamiast powiedzieć:

This sandwich is too big for me, I want a smaller sandwich. Ta kanapka jest za duża, chcę mniejszą kanapkę.

mówimy:

This sandwich is too big for me, I want a smaller one. Ta kanapka jest za duża, chcę mniejszą.

Nauka angielskich zaimków osobowych w formie dopełnienia:

Zaimki i przymiotniki dzierżawcze

Zaimki i przymiotniki dzierżawcze odpowiadają na pytanie czyj?, czyja?, czyje? itd.

Przymiotniki dzierżawcze

Zaimki osobowe w drugim przypadku (dopełniacza) to przymiotniki dzierżawcze, które są częściej stosowane od zaimków dzierżawczych. Występują one zawsze przed rzeczownikiem, dla którego pełnią funkcję określenia właściciela, np.:

This is her puzzle. To jest jej puzel.

Let's go with my car. Pojedźmy moim samochodem.

We sold our house. Sprzedaliśmy nasz dom.

mój, moja, moje My
twój, twoja, twoje Your
jego His
jej Her
jego Its
nasz, nasi, nasze Our
wasz, wasi, wasze Your
ich Their

W języku angielskim nie istnieje wyraz „swój”. Zamiast niego używamy odpowiednich określników dzierżawczych dla danej osoby:

She rides her bike. Ona jeździ na swoim rowerze.

Nauka angielskich przymiotników dzierżawczych:

Zaimki dzierżawcze

Zaimki dzierżawcze występują w zdaniu samodzielnie, tzn. nigdy nie występuje po nich rzeczownik. Najczęściej pojawiają się na końcu zdania lub zdania składowego, np.:

This is his. To jest jego.

This puzzle is mine. Ten puzel jest mój.

Let's go with my car. No, let's go with theirs. Pojedźmy moim samochodem. Nie, pojedźmy ich.

You sold your house and I sold mine. Wy sprzedaliście wasz dom, a ja sprzedałem mój.

Trzeba więc pamiętać, że zaimek dzierżawczy występuje dopiero po tym, jak rzeczownik dla którego jest określeniem był wymieniony, najczęściej w tym samym zdaniu lub zdaniu poprzedzającym.

mój, moja, moje Mine
twój, twoja, twoje Yours
jego His
jej Her
jego Its
nasz, nasi, nasze Ours
wasz, wasi, wasze Yours
ich Theirs

Nauka angielskich zaimków dzierżawczych:

Zaimki zwrotne

Zaimki zwrotne mają w języku polskim, w zależności od kontekstu zdania, kilka odpowiedników: SIĘ, SOBIE, SOBĄ. Zaimek zwrotny podlega odmianie przez osoby. Stosowany jest, gdy podmiot i dopełnienie są tą samą osobą:

He is combing himself. On się czesze grzebieniem.

I promised myself I would never do it again. Obiecałem sobie, że więcej tego nie zrobię.

You think only of yourselves. Myślicie tylko o sobie.

Why are you combing yourself now? Czemu ty się teraz czeszesz?

Ja się, sobie, sobą Myself
Ty się, sobie, sobąYourself
On się, sobie, sobą Himself
On się, sobie, sobą Herself
Ono się, sobie, sobą Itself
My się, sobie, sobą Ourselves
Wy się, sobie, sobą Yourselves
Oni się, sobie, sobą Themselves

Nauka angielskich zaimków zwrotnych:

Podsumowanie:

Zaimki emfatyczne

Zaimki emfatyczne mają taką samą postać jak zaimki zwrotne ale inne znaczenie. Używane są do zaakcentowania, że czynność została wykonana osobiście i samodzielnie przez podmiot. Stawia się je na końcu zdania lub też zaraz po podmiocie:

I myself must go there. Sam (osobiście) muszę tam pójść.

We ourselves washed the car. Sami umyliśmy samochód.

Ponieważ zaimki emfatyczne i zwrotne mają taką samą formę, wystarczy nauczyć się jednych z nich. Należy jednak pamiętać o ich odmiennym zastosowaniu i znaczeniu.

Zaimki wskazujące

This ten, ta, to liczba pojedyncza wskazują na bliskość
These te, ci liczba mnoga
That tamten, tamta, tamto liczba pojedyncza wskazują na oddalenie
Those tamci, tamte liczba mnoga

THIS (ten, ta, to tutaj) używany jest do wskazywania osoby lub rzeczy w liczbie pojedynczej, znajdującej się blisko osoby mówiącej.

This box is red. To pudełko jest czerwone.

I prefer this car. Wolę ten samochód.

Is this seat taken? Czy to miejsce jest wolne? (dosł. "Czy to miejsce jest zajęte?")

THAT (tamten, tamta, tamto) używany jest do wskazywania osoby lub rzeczy w liczbie pojedynczej, znajdującej się dalej od osoby mówiącej.

Can you see that green box? Czy widzisz tamto zielone pudełko?

That car is much better. Tamten samochód jest dużo lepszy.

Can we go to that restaurant? Czy możemy pójść do tamtej restauracji?

THESE (te, ci) używany jest do wskazywania osób i rzeczy w liczbie mnogiej, znajdujących się blisko osoby mówiącej.

These pink boxes are here. Te różowe pudła są tutaj.

How much are these shoes? Po ile są te buty?

I don't like these people. Nie podobają mi się ci ludzie.

THOSE (tamci, tamte) używany jest do wskazywania i określania osób i rzeczy w liczbie mnogiej, znajdujących się dalej od osoby mówiącej.

Those boxes are yellow. Tamte pudełka są żółte.

How much are those apples? Po ile są tamte jabłka?

I'm a fan of those musicians. Jestem fanem tamtych muzyków.

Zaimek wskazujący stosujemy również w innych sytuacjach:

a. Wskazania osoby, którą przedstawiamy:

This is Irene. To jest Irena.

b. W rozmowie telefonicznej zaimek this jest stosowany do przedstawienia się:

This is John speaking. Tu mówi John.

c. W rozmowie telefonicznej that that jest stosowany do pytania o rozmówcę:

Is that Susan? Czy to Susan?

Nauka angielskich zaimków wskazujących i względnych:

Zaimki względne

Zaimki względne to przede wszystkim:

Zaimek Znaczenie Zastosowanie
who który, która, którzy ludzie
whom kogo, komu
whose którego, której, których ludzie, rzeczy i zwierzęta
which który, która, którzy rzeczy i zwierzęta
that który, która, które rzeczy, zwierzęta i ludzie

WHO, WHOM I WHOSE stosujemy w odniesieniu do ludzi.

WHOSE stosujemy w odniesieniu do ludzi, rzeczy i zwierząt.

WHICH stosujemy w stosunku do rzeczy i zwierząt.

THAT możemy w niektórych sytuacjach stosować zamiennie z who/whom/which - zarówno do przedmiotów, zwierząt, jak i ludzi.

Zaimki względne mogą występować w zdaniach określających i opisowych.

Zaimki względne w zdaniach określających

W tego typu zdaniach zaimek względny występuje po rzeczowniku, który nie był wcześniej opisany/określony. Zdania te wnoszą informację, której pominięcie skutkowałoby utratą sensu wypowiedzi. Mogą występować w formie podmiotu - dotyczyć osoby/rzeczy wykonującej czynność (np. ten, który przywiózł pizzę), lub w formie dopełnienia - dotyczyć osoby/rzeczy będącej przedmiotem działania (np. ten, któremu przywieźli pizzę). W niektórych przypadkach można zrezygnować z zastosowania zaimka względnego i pominąć go w zdaniu. Dokładne zależności przedstawione są w tabeli:

1a. The girl who helped us with shopping was very kind. Dziewczyna, która pomogła nam w zakupach, była bardzo uprzejma.

1b. The girl that helped us with shopping was very kind. Dziewczyna, która pomogła nam w zakupach, była bardzo uprzejma.


2a. This is the girl who we helped last night. To jest dziewczyna, której pomogliśmy wczoraj wieczorem.

2b. This is the girl whom we helped last night. To jest dziewczyna, której pomogliśmy wczoraj wieczorem.

2c. This is the girl that we helped last night. To jest dziewczyna, której pomogliśmy wczoraj wieczorem.

2d. This is the girl we helped last night. To jest dziewczyna, której pomogliśmy wczoraj wieczorem.


3a. The mobile which is lying there isn't mine. Komórka, która tam leży, nie jest moja.

3b. The mobile that is lying there isn't mine. Komórka, która tam leży, nie jest moja.


4a. The cars which they manufacture in EU are the best. Samochody, które produkują w UE, są najlepsze.

4b. The cars that they manufacture in EU are the best. Samochody, które produkują w UE, są najlepsze.

4c. The cars they manufacture in EU are the best. Samochody, które produkują w UE, są najlepsze.

Zaimki who, whom, which można zamienić na that tylko w zdaniach określających.

Jak rozpoznać, czy zdanie jest określające? W powyższych przykładach podkreśliliśmy zdania podrzędne. Jeśli spróbujemy usunąć podkreślone elementy, to zdanie zostanie pozbawione zasadniczego sensu. Przykładowo "The cars which they manufacture in EU are the best." - usunięcie podkreślonej części zdania spowoduje, że wypowiedź będzie wyglądała następująco: "The cars are the best" (samochody są najlepsze). Tak zmodyfikowana wypowiedź nie wyjaśnia, które samochody są najlepsze. Zdania podrzędne, których usunięcie pozbawia wypowiedź zasadniczego sensu, są zdaniami określającymi.

W języku angielskim zdania określające nie są oddzielone przecinkami od pozostałych zdań składowych.

W języku mówionym preferowany jest zaimek that, dlatego używaj go zawsze, kiedy jesteś pewien poprawności wypowiedzi.

Zaimki względne w zdaniach opisowych

Zdania opisowe występują po rzeczowniku, który został już określony. Dodatkowa informacja, którą zdanie opisowe wnosi, może zostać pominięta bez większych konsekwencji dla treści wypowiedzi.

1. My friend, who used to be a policeman, drives a new Lamborghini. Mój przyjaciel, który kiedyś był policjantem, jeździ nowym lamborghini.

2a. My friend, who I know for years, has left the country. Mój przyjaciel, którego znam od lat, wyjechał z kraju.

2b. My friend, whom I know for years, has left the country. Mój przyjaciel, którego znam od lat, wyjechał z kraju.

3. His car, which is a Lamborghini, is very fast. Jego samochód, którym jest Lamborghini, jest bardzo szybki.

4. The old factory, which was built in 1890, is going to be demolished. Stara fabryka, którą wybudowano w 1890 roku, będzie wyburzona.

Podkreślone w przykładach zdania składowe można pominąć, nie pozbawiając wypowiedzi sensu, np.: "His car, which is a Lamborghini, is very fast". Po usunięciu zdania opisowego pozostaje nam zdanie "his car is very fast". Zdanie to nadal niesie ze sobą najważniejszą informację, tę na której zależy rozmówcy najbardziej. Zdanie wtrącone, mówiące w tym przypadku o marce samochodu, może być pominięte. Taki typ zdania składowego nazywany jest właśnie opisowym.

W języku angielskim zdania opisowe oddzielamy przecinkami.

W zdaniach opisowych nie można zamienić who, whom, which na that (patrz tabela).

Pozostałe zaimki względne

WHOSE - czyj, czyja, czyje. Informuje o tym, że coś należy do kogoś, np:

I admire the man whose three sons graduated from Harvard. Podziwiam człowieka, którego trzech synów ukończyło Harward.

WHERE - gdzie

This is the place where I met her. To jest miejsce, w którym (gdzie) ją poznałem.

WHY - dlaczego (po wyrazie reason - powód).

I'd like to know the reason why she left me. Chciałbym znać powód, dla którego (dlaczego) mnie rzuciła.

WHEN - kiedy

It was the situation when Mr. Smith came with his niece. To była sytuacja, kiedy pan Smith przyjechał ze swoją siostrzenicą.

Zaimki pytające

Zaimki pytające są takie same jak zaimki względne z jedną różnicą: zamiast that pojawia się what. Pełnią one jednak inną funkcję w zdaniu i występują na początku zdań pytających. Podstawowe zaimki pytające to:

who kto osoby
whom komu osoby
whose czyj osoby
which któryosoby/rzeczy i zwierzęta
what co, jaki rzeczy i zwierzęta

Who is that girl, do you know her? Kim jest ta dziewczyna, znasz ją?

Who won the last Nobel Prize in Chemistry? Kto zdobył ostatnią nagrodę Nobla w chemii?

Whom did you lend your car? Komu pożyczyłeś samochód?

Whose house is this? Czyj to dom?

Which prize do you choose, a sweet or a lollipop? Którą nagrodę wybierasz, cukierka czy lizaka?

What is this? Co to jest?

Zaimki i określniki nieokreślone

Ogólnie mówiąc zaimki nieokreślone odnoszą się do ilości lub jej braku. Zaimki te najczęściej nie przekazują dokładnej informacji o ilości.

Zaimki nieokreślone z końcówką -one, -body, -thing

Zaimki nieokreślone z końcówkami -one, -body, -thing łączące się z przedrostkami any-, some-, no- i every-.

someone ktoś
anyone ktoś/ktokolwiek
no one nikt
everyone każdy, wszyscy
somebody ktoś
anybody ktoś, ktokolwiek
nobody nikt
everybody każdy, wszyscy
something coś
anything coś, cokolwiek
nothing nic
everything wszystko

There is something in the box. Coś jest w tym pudełku.

Anyone can solve it. It's so simple. Każdy to może rozwiązać. To takie proste.

Everyone is having fun! Każdy dobrze się bawi!

Somebody must be responsible for the whole group. Ktoś musi odpowiadać za całą grupę.

-one i -body - nie ma istotnej różnicy w znaczeniu pomiędzy zaimkami nieokreślonymi z tymi końcówkami, np. pomiędzy anyone/anybody, someone/somebody, no one/nobody, everyone/everybody, jednak w mowie potocznej częściej stosuje się te z końcówką -body.

Kiedy zaimki everybody, everyone, nobody, no one, everything, nothing występują w zdaniu jako podmiot, wtedy stosuje się czasownik w liczbie pojedynczej.

Does anyone need my help? Czy ktoś potrzebuje mojej pomocy?

If anybody comes here, please call me. Jeśli ktokolwiek (ktoś) tu przyjdzie, proszę zadzwoń do mnie.

I'm afraid nobody was interested. Obawiam się, że nikt nie był zainteresowany.

No one is interested. Nikt nie jest zainteresowany.

Everybody needs love. Każdy potrzebuje miłości.

Is everything clear? Czy wszystko jest jasne?

W zdaniach pytających:

someone/somebody, something - w pewien sposób sugeruje odpowiedź, która w domyśle będzie potwierdzała pytanie

Did someone repair this machine? Czy ktoś naprawił tę maszynę? (sugeruje, że jest naprawiona).

Is there something you want to tell me? Czy jest coś, co chcesz mi powiedzieć? (sugeruje podejrzenie o ukrywanie jakiejś informacji).

anyone/anybody, anything - nie sugeruje żadnej odpowiedzi i nie niesie ze sobą podtekstu oczekiwania

Did anyone repair this machine? Czy ktoś naprawił tę maszynę? (wypowiedź podkreśla ciekawość i niepewność).

Is there anything you want to tell me? Czy jest coś, co chcesz mi powiedzieć? (wypowiedź podkreśla szczere zaciekawienie).

Something i anything można stosować do zadawania pytań zawierających przeczenie:

Didn't you buy something already? Czyż nie kupiłeś jeszcze czegoś? (sugeruje, że najprawdopodobniej tak).

Didn't you buy anything already? Jeszcze nie kupiłeś niczego? (sugeruje większe zdziwienie).

Anyone can solve it. Każdy może to rozwiązać.

Nauka angielskich zaimków nieokreślonych:

Inne zaimki i określniki nieokreślone

a lot of dużo, wiele
all wszystko, wszyscy, każdy, cały
another inny, kolejny
any jakiś, jakikolwiek, dowolny
both obydwa, obie, oboje
each każdy (z osobna), poszczególny
either każdy, również, także
every każdy, każdy jeden
neither żaden (z dwóch)
none żaden
other inny, drugi
several kilka
some trochę, niektóre, kilka
one pewien, jakiś
such taka, taki
whoever ktokolwiek, kogokolwiek
neither nor ani... ani...

Some i any

W zdaniach twierdzących:

SOME - trochę, kilka, niektóre; stosowany jest głównie w zdaniach twierdzących i pytających.

ANY - jakiś, jakikolwiek, dowolny a także żaden; używa się w zdaniach przeczących i pytających.

I've got some milk in the fridge. Mam trochę mleka w lodówce.

I haven't got any milk in the fridge. Nie mam (wcale) mleka w lodówce.

W zdaniach pytających:

some i any stosuje się zamiennie w zależności od kontekstu.

some - w pewien sposób sugeruje odpowiedź, która w domyśle będzie potwierdzała pytanie

any - nie sugeruje żadnej odpowiedzi i nie niesie ze sobą podtekstu oczekiwania

Have you got some milk? Czy masz trochę mleka? (sugeruje, że raczej posiada mleko).

Have you got any money? Czy masz jakieś pieniądze? (sugeruje, prawdziwe zainteresowanie i nie niesie podtekstu domysłu).

Rzeczowniki niepoliczalne, czyli np. kawa, herbata, cukier, występują przeważnie w liczbie pojedynczej. Nie stawiamy przed nimi przedimka nieokreślonego a/an, ale zwykle stawiamy zaimek nieokreślony some lub any np. some coffee, some tea, some sugar.


NONE - oznacza żaden, ani jeden, ani trochę.

None of them is tasty. I'm afraid. Obawiam się, że żaden z nich nie jest smaczny.

None of you knows the rules. Żaden z was nie zna zasad.

I bought three cables but none fits the plug. Kupiłem trzy kable, ale żaden nie pasuje do gniazda.

Each i every - słowa te w języku polskim mają takie same znaczenie - każdy. W języku angielskim znaczenie tych słów jest odmienne.

EACH oznacza każdego w grupie, ale z wyodrębnieniem na poszczególne jednostki i zazwyczaj dotyczy małych grup i zbiorów. Przykładowo, jeśli prezydent przyjedzie do miejscowości, w której mieszka 10 osób, będzie mógł porozmawiać z każdym mieszkańcem z osobna. Będzie można powiedzieć: The President spoke with each villager. Prezydent porozmawiał z każdym mieszkańcem wioski.

EVERY również dotyczy całej grupy, ale pojedyncze jednostki są traktowane mniej indywidualnie. Jeśli wspomniany prezydent przyjedzie do większej wsi, to będzie mógł przemówić do wszystkich mieszkańców, powiemy wtedy: The President gave a speech to every villager Prezydent przemówił do wszystkich mieszkańców wioski.

One of each kind, please. Poproszę po jednym z każdego rodzaju.

Each soldier will be called. Każdy żołnierz zostanie wezwany. (Każdy z osobna, pojedynczo)

Every purple item is selected. Każda fioletowa rzecz jest wybrana.

Every soldier must report for duty. Każdy żołnierz musi się stawić (na wezwanie). (Ta zasada dotyczy wszystkich osób należących do grupy "żołnierze")

Every można stosować tylko do grup większych od 2.

Each można stosować do grup składających się z 2 członków/elementów.

Either i neither - oznaczają żaden z dwóch:

EITHER stosuje się, kiedy orzeczenie jest w formie przeczącej - np. I don't want either of them. Nie chcę żadnego z nich.

NEITHER używamy, gdy orzeczenie jest w formie twierdzącej - np. I want neither of them. Tłumacząc dosłownie na język polski: Chcę żadnego z nich.

I like neither of these. Żaden z nich mi się nie podoba (żadnego z dwóch, w przypadku większej ilości byłoby ... none of them).

I don't like either of them. Żaden z nich mi się nie podoba.

Either i both

EITHER w zdaniach twierdzących może również oznaczać jeden/którykolwiek z dwóch.

BOTH oznacza dwa/dwie z dwóch i stosuje się w zdaniach pytających i twierdzących.

W zdaniach przeczących both zamieniamy na neither lub either.

In either case I will have something to read. W każdym wypadku (z dwóch) będę miała coś do czytania.

Either will be suitable for this occasion. Którykolwiek (z dwóch) będzie dobry na tą okazję.

Both toys are cute but I want the white one. Obie zabawki są słodkie, ale wezmę tę białą.

Should I pack both toys? Czy mam zapakować obie zabawki?

We don't want either. Nie chcemy żadnego (zdanie przeczące - either w znaczeniu "żaden")

ALL oznacza wszystko, wszyscy a także cały.

They all came here to have fun. Oni wszyscy przyszli tu, aby dobrze się bawić.

All the cakes were eaten. Wszystkie ciastka zostały zjedzone.

All the class was listening to her lecture. Cała klasa słuchała jej wykładu.

Grupa ludzi, kolorowe sylwetki młodych kobiet i mężczyzn

All służy także do wskazywania całego przedziału czasu:

I'll be there all the afternoon. Będę tam całe popołudnie.

It took her all the day. Zajęło jej to cały dzień.

Another, other

ANOTHER stawiamy przed rzeczownikami policzalnymi w liczbie pojedynczej. Oznacza inny, jeszcze jeden, kolejny, inny niż ten, o którym była mowa wcześniej.

May I take another apple? Czy mogę wziąć następne (jeszcze jedno) jabłko?

This one is empty. Take another bottle. Ta jest pusta. Weź inną butelkę.

kolorowe jabłka w koszyku, ktoś dodaje kolejne jabłko i strzałka

OTHER stawiamy przed rzeczownikami policzalnymi w liczbie pojedynczej i mnogiej inny, inni, różny.

These are broke. Give me other pens. Te są zepsute. Daj mi inne długopisy.

Jeśli pominiemy rzeczownik, to other zamienimy na OTHERS.

These are broke. Give me others. Te są zepsute. Daj mi następne

Another może mieć zastosowanie również do czasu:

I need another two weeks to finish that. Potrzebuję kolejnych dwóch tygodni, żeby to skończyć.

The other i the others

THE OTHER ten drugi, pozostały, inny

THE OTHERS te drugie, pozostałe, inne

Zaimek nieokreślony przymiotny the other używany jest wtedy, gdy mówimy tylko o dwóch osobach, grupach lub rzeczach. W liczbie mnogiej przybiera on końcówkę –s.

The other sheep was a bit sad. Ta inna owca była trochę smutna.

The other car is better. Ten drugi samochód jest lepszy.

The others would be better for me. Te drugie byłyby lepsze dla mnie.

Nauka angielskich zaimków nieokreślonych CZĘŚĆ 1

Nauka angielskich zaimków nieokreślonych CZĘŚĆ 2

Gotowy? - Sprawdź.


sprawdź Vocabus
Ucz się angielskiego na poziomie A1 za darmo
lub wybierz opcję Premium
i ciesz się pełną swobodą nauki