Cały poziom A1 za darmo,
bez ograniczeń czasowych!

Sprawdź za darmo

Gramatyka

Angielskie czasowniki frazowe

Marta

Angielskie czasowniki frazowe to pewna specyfika tego języka. Znajomość ich jest obowiązkowa, nie tylko konieczna do zdania matury czy innego egzaminu z języka angielskiego, ale też do swobodnego posługiwania się angielskim w mowie potocznej. Chcieliśmy, abyś szybko przyswoił czasowniki frazowe, dlatego też pogrupowaliśmy je w bloki dostosowane do skutecznej nauki i trwałego zapamiętania.

Czym są angielskie czasowniki frazowe?

Angielskie czasowniki frazowe (phrasal verbs) powstają przez połączenie czasownika z przyimkiem, przysłówkiem lub oboma. Powstałe połączenie, czyli czasownik frazowy, nadaje słowu zupełnie inne znaczenie, niż wynika to ze znaczenia jego poszczególnych części składowych. Przykład czasownika frazowego:

MOVE – ruszać się, ruch
IN – do, w
MOVE + IN = MOVE IN – wprowadzić się

Jak nauczyć się angielskich czasowników frazowych?

1. Wybierz te najbardziej popularne
2. Pogrupuj je
3. Dopasuj do swoich potrzeb
4. Zaplanuj naukę
5. Powtarzaj

Pierwsze trzy kroki zrobiliśmy już za Ciebie. Wybraliśmy najbardziej popularne angielskie czasowniki frazowe. Pogrupowaliśmy je w logiczne i łatwe do zapamiętania zestawy. Wybrane hasła są najczęściej używanymi czasownikami frazowymi w mowie potocznej jak i w oficjalnej korespondencji. Teraz wystarczy, abyś zaplanował systematyczną naukę i powtarzał angielskie słówka dla zapisania ich w swojej pamięci długotrwałej.

Czasowniki frazowe -down, -round

Pierwsza grupa, którą proponujemy, składa się w większości z czasowników frazowych zawierających down, czyli w dół, na dole. Te czasowniki zazwyczaj oznaczają, że coś się zmniejsza, opuszcza, redukuje. Bardzo ważny w tej grupie jest czasownik frazowy break down, który oznacza, że coś się zepsuło. To jest must have na Twojej liście do zapamiętania!

Na koniec dorzuciliśmy jeden wyjątek od reguły ze słówkiem round, oznaczającym w koło, dookoła. W tym przypadku jednak w znaczeniu całego czasownika frazowego ciężko doszukiwać się nawiązania do znaczenia drugiego członu.

Na początek zapoznaj się z przykładami użycia czasowników frazowych z down i round w przykładach:

No, my car didn’t break down last week. Nie, mój samochód nie zepsuł się w zeszłym tygodniu.
We have to cut down the costs. Musimy zredukować koszty.
Put the book down, please. Proszę, odłóż książkę.
Drivers must slow down here. Kierowcy muszą tu zwolnić.
I have to write down this sentence. Muszę zapisać to zdanie.
Please, come round one day. Proszę, wpadnij któregoś dnia.

Czasownik frazowy settle down

Did he finally settle down after he had married her?
Czy on w końcu się ustatkował, kiedy się z nią ożenił?

Przygotowaliśmy też dla Ciebie tabelkę z czasownikami frazowymi z tej grupy, do łatwiejszego zapamiętania i powtórek.

Tabelka z czasownikami frazowymi down i round:

angielskie czasowniki frazowe na platformie Vocabus

Pamiętaj, że jeśli jesteś abonentem platformy Vocabus, to możesz uczyć się materiału z tego bloga, korzystając z gotowych zestawów. Zaloguj się najpierw na naszą aplikację webową, a potem kliknij poniższy przycisk i ciesz się skuteczną nauką!

Czasowniki frazowe -after, -away, -back

Ta grupa czasowników frazowych ma końcówki o podobnym znaczeniu: za, od, z tyłu. Jednak w połączeniu z czasownikiem ich znaczenie może być zupełnie odmienne. Na uwagę zasługuje tu bardzo ważny czasownik frazowy look after, który oznacza opiekować się kimś. Czy ma to wiele wspólnego ze słówkiem after? Raczej niewiele. Zapoznaj się z przykładami zdań w tej grupie.

Przykłady użycia:

Who is going to look after the old lady? Kto zaopiekuje się tą starszą panią?
Does she take after her mother? Czy ona jest podobna do swojej mamy?
Give away this food to the poor. Rozdajcie to jedzenie biednym.
Throw away all the papers you don’t need. Wyrzuć wszystkie papiery, których nie potrzebujesz.
You must turn back now. Teraz musisz zawrócić.
He put the book away. On odłożył książkę.

call back

I’ll call you back tomorrow. Oddzwonię do ciebie jutro.

Tabelka z czasownikami frazowymi after, away, back:

angielskie czasowniki frazowe na platformie Vocabus

Czasowniki frazowe -for, -forward, -over

Przed Tobą już trzecia grupa najważniejszych czasowników frazowych, a wśród nich dwa bardzo ważne. Po pierwsze look for, który oznacza szukanie czegoś lub kogoś. Pamiętaj, że tego frazala użyjesz częściej niż czasownika search, który jest synonimem.

Drugi czasownik frazowy z tej listy, który trzeba zapamiętać, wydaje się podobny do poprzednika. Look forward dosłownie oznacza patrzeć naprzód. Stosujemy ten zwrot w sytuacjach, kiedy chcemy powiedzieć, że czegoś/kogoś oczekujemy, można więc go zapamiętać jako patrzenie na przód w wymiarze czasowym i oczekiwanie spotkania, wydarzenia lub innej sytuacji. Poniżej przykłady zdań z czasownikami frazowymi z tej grupy.

Przykłady użycia:

I’ll look for a job when I graduate. Poszukam pracy, kiedy ukończę uniwersytet.
I’m usually excited when I look forward to something. Zazwyczaj jestem podekscytowana, kiedy na coś czekam.

How long did it take you to get over? Jak dużo czasu zajęło ci, aby dojść do siebie?
Turn the card over, please. Przewróć kartę, proszę.

fall over

Be cautious, so as not to fall over.
Uważaj, żeby się nie przewrócić.

Poniżej tabelka, którą wykorzystaj do nauki i powtórek:

angielskie czasowniki frazowe na platformie Vocabus

Czasowniki frazowe -in, -on

Czasowniki z tej grupy są bardzo liczne i popularne, dlatego lista tutaj jest odrobinę dłuższa. Zwróć uwagę na dwa podobne czasowniki frazowe, a mianowicie get on i get in. Pierwszego użyjesz do dużych pojazdów jak autobus, a drugi zazwyczaj w odniesieniu do samochodów.

Fill in i check in mogą się przydać w podróży, pierwszego użyjesz wypełniając deklarację, zgłoszenie, a drugi oznacza meldowanie się, na przykład w hotelu.

A teraz kilka przykładów zastosowania w zdaniach:

Can you fill in all these forms, please? Czy możesz wypełnić te wszystkie druki?
All the guests may check in at reception. Goście mogą meldować się w recepcji.
Hurry up, get in and fasten your seat belt. Pospiesz się, wsiądź i zapnij pasy.
Children get on the school bus. Dzieci wsiadają do autobusu szkolnego.
I usually put my skates on in a park. Zazwyczaj zakładam rolki w parku.
One of them had a green T-shirt on. Jeden z nich miał na sobie zieloną koszulkę.
Once you log on, find the main page. Kiedy się zalogujesz, znajdź stronę główną.
Their parents get on very well. Ich rodzice bardzo dobrze się dogadują.
When we move in, we’ll have to unpack all the stuff. Kiedy się wprowadzimy, będzie trzeba rozpakować wszystkie rzeczy.

If you want to make a smoothie, turn on a blender. Jeśli chcesz zrobić koktajl mleczny, włącz mikser.

Tabelka z czasownikami frazowymi z tej grupy:

Czasowniki frazowe, tabelka z listą przykładów In, ON
angielskie czasowniki frazowe na platformie Vocabus

Pamiętaj, że masz łatwy dostęp do nauki tych angielskich czasowników na naszej platformie. Każde słówko zobrazowane jest wizualizacją wykonaną lub dobraną z ogromną starannością.

Czasowniki frazowe -off

Off w języku angielskim oznacza 'od’, 'z’, 'poza’, ale tak naprawdę ciężko znaleźć dobry polski odpowiednik tego słowa. W przypadku czasowników frazowych bardzo często oznacza, że akcja odbywa się 'z’ jakiegoś kierunku lub obiektu. Samolot startuje z lotniska (take off), wylogowujemy się ze strony (log off), wysiadamy z autobusu (get off). Niektóre z frazali ze końcówką off w języku polskim dobierają przedrostek 'od’ lub 'wy’ na przykład cut off oznacza odciąć, put off odłożyć lub wspomniane wcześniej log off oznacza wylogować.

Zacznijmy od przykładów użycia:

Take off your clothes, please. Proszę zdjąć ubranie.
You have 20 seconds to get off. Masz 20 sekund, żeby wysiąść.
Please, turn off the TV before you go to bed. Proszę, wyłącz telewizor, zanim położysz się do łóżka.
The toes were cut off. What did the artist mean? Odcięto palce u stóp. Co miał na myśli artysta?
I’m afraid the director is going to tell me off. Obawiam się, że dyrektor mnie zgani.
He has to set off for a long journey. On musi wyruszyć w długą podróż.
Can you drop me off near school? Czy możesz mnie podrzucić w okolicę szkoły?
Did the bomb go off? Czy bomba wybuchła?
Always remember to log off from your mailbox. Pamiętaj, aby zawsze wylogować się z poczty.
She put off her doctor’s appointment. Przełożyła swoją wizytę u lekarza.

Did the plane take off on time?
Czy samolot wystartował na czas?

Tabelka z czasownikami frazowymi z grupy off:

angielskie czasowniki frazowe na platformie Vocabus

Czasowniki frazowe -out

Out różni się tym od off, że dotyczy ruchu z jakiejś przestrzeni, nie płaszczyzny. Często będziemy mieli więc znów czasowniki z przedrostkiem 'wy’, na przykad go outwychodzić, który jest świetnym przykładem, ponieważ zazwyczaj zastosujemy do budynku, podobnie jak get outwydostać się. Ale w tej grupie mamy kilka innych, ważnych frazali jak waer out – zużywać i run out – kończyć się. Te więc odnoszą się do sytuacji, w której zmniejsza się ilość, jakość. Bardzo ważny i niezbędny do zapamiętania jest czasownik frazowy find out, który powstaje po dodaniu końcówki out do czasownika find znaleźć w wyniku czego powstaje dowiedzieć się.

Przykłady użycia czasowników frazowych z OUT w zdaniach:

We had only one minute to go out. Mieliśmy tylko minutę na wyjście.
You can check out 24/7. Możesz wymeldować się o dowolnej porze dnia, przez cały tydzień
You need to get out of the car now. Musisz teraz wyjść z samochodu.
What will happen if we run out of time before doing the task? Co się stanie, jeśli skończy nam się czas przed ukończeniem zadania?
He just turned around and ran out. On po prostu odwrócił się i uciekł.
We want to sell out all the shoes. Chcemy wyprzedać wszystkie buty.
If you go jogging every day, you’ll probably wear your shoes out very quickly. Jeśli biegasz codziennie, prawdopodobnie szybko zużyjesz buty.

Did she give out her business cards to everybody? Czy ona rozdała każdemu swoją wizytówkę?
Whom did you leave out? Kogo pominąłeś?
That extra job helped her sort out her financial problems. Tamta dodatkowa praca pomogła jej rozwiązać problemy finansowe.
Things usually work out for her so no wonder she’s managed to make such a great cake. Zazwyczaj wszystko jej wychodzi, więc nic dziwnego, że udało jej się zrobić takie pyszne ciasto.

How did she find out that she is pregnant?
Jak dowiedziała się o tym, że jest w ciąży?

Tabelka z czasownikami frazowymi OUT:

angielskie czasowniki frazowe na platformie Vocabus

Czasowniki frazowe -up cz. 1

Ostatnia grupa, którą podzieliliśmy na dwie części. UP, jak oczywiście zapewne dobrze wiesz, oznacza ruch do góry lub położenie w górze. Jeśli dobrze przyglądniesz się tym przykładom i użyjesz wyobraźni, to zauważysz, że faktycznie bardzo często to pierwotne znaczenie drugiego członu jest zachowane, niemniej nie zawsze w wymiarze fizycznym jak pick up – podnieść. częściej będzie to wymiar abstrakcyjny, jak cheer up, który oznacza, że to poziom samopoczucia poszedł w górę.

Przykładowe zdania z czasownikami frazowymi z końcówką UP:

Can you pick up this object? Czy możesz podnieść ten przedmiot?
Do you want me to pick you up? Czy chcesz, żebym cię odebrał?
May I turn up the music? Czy mogę zwiększyć głośność muzyki?
Who is going to turn up? Kto ma się pojawić?
Why did they blow it up? Dlaczego oni wysadzili to w powietrze?
The dog wanted to catch up the other one. Ten pies chciał dogonić tego drugiego.
What have you done to cheer him up? Co zrobiłeś, żeby się rozpogodził?

I must fill up my car at the petrol station. Muszę zatankować samochód na stacji benzynowej.
I didn’t want the bison to get up. Nie chciałem, aby bizon wstał.

We can leave when I do up my shirt.
Możemy iść, kiedy zapnę koszulę.

Tabelka z czasownikami frazowymi UP, część 1:

angielskie czasowniki frazowe na platformie Vocabus

Czasowniki frazowe -up, część 2

Dotarliśmy do ostatniej grupy czasowników zawartych w tym artykule. W tej grupie chcę zwrócić uwagę na dwa z nich, które musisz znać na wczesnym etapie nauki: wake up – oznacza obudzić się, ale także budzić kogoś, ale pamiętaj, że wtedy często czasownik rozdzielisz, np: wake me upobudź mnie lub I woke him upobudziłem go.
Give uppoddać się użyjesz zarówno w rywalizacji z kimś, jak i z samym sobą, na przykład I give up runningrezygnuję z biegania.

Przykłady użycia czasowników frazowych z końcówką UP:

Does she put up with her sister’s constant talking on the phone? Czy ona toleruje to, że jej siostra ciągle rozmawia przez telefon?
Are you going to make up a story that it was a cat that knocked off the vase? Czy zamierzasz wymyślić historię o tym, że to kot strącił wazon?
You may look it up in a dictionary. Możesz to znaleźć w słowniku.
She wants to give up smoking. Ona chce rzucić palenie.
He had tried a few times before he decided to give up. Próbował kilka razy, zanim zdecydował się poddać.
I don’t know how to bring him up properly. Nie wiem, jak właściwie go wychować.
I’m sorry but they will probably break up in two months. Przykro mi, ale oni prawdopodobnie rozstaną się w ciągu dwóch miesięcy.
Did the baby wake up last night? Czy dziecko obudziło się zeszłej nocy?
Birds grow up very fast. Ptaki dorastają bardzo szybko.

set up

The spider set up a trap for flies.
Pająk ustawił pułapkę na muchy.

Tabelka z czasownikami frazowymi down i round:

czasowniki frazowe na platformie Vocabus

Ucząc się frazali próbuj używać takich logicznych uzasadnień. Każdy język jest bardzo złożonym tworem, który ma w sobie wiele logiki, ale też i wyjątków. Szukaj logiki i analogii, odkrywaj w ten sposób język po swojemu!

Nauka angielskiego online na platformie Vocabus to szybka nauka nie tylko angielskich czasowników frazowych. Gotowe kursy, zestawy tematyczne i rozbudowany słownik z obrazkiem dla każdego słowa to najskuteczniejsza forma nauki. Brytyjski native speaker umożliwia trening słuchania i mówienia, abyś od razu uczył się właściwego akcentu. Określone poziomy od A1 do C2 to nauka angielskiego zarówno dla tych, którzy dopiero zaczynają przygodę z językiem obcym jak i dla osób, które chcą szybko poszerzyć zakres swojego słownictwa.

Wyjaśnienie okazało się przydatne? Teraz czas na naukę angielskich czasowników modalnych.

Tagi artykułu:

  • czasowniki frazowe
  • phrasal verbs