Cały poziom A1 za darmo,
bez ograniczeń czasowych!

Sprawdź za darmo

Gramatyka

Angielskie czasowniki modalne

Marta

Angielskie czasowniki modalne (modal verbs) pełnią pomocniczą rolę obok czasownika głównego. Pomagają wyrazić prawdopodobieństwo, pewność, obowiązek, przyzwolenie, możliwość, chęć, niepewność i inne często bardzo trudne do wyrażenia emocje. Angielskie czasowniki modalne w większości nie posiadają odpowiedników w języku polskim, przenikają się z różnymi polskimi słowami, a niekiedy wyrażają to, co w naszym języku przekazywane jest akcentem lub kolejnością słów w zdaniu. Sprawne ich zastosowanie jest możliwe tylko poprzez „osłuchanie” się z językiem angielskim i przerabianie przykładów i ćwiczeń.

Chociaż liczba czasowników modalnych jest niewielka, szczególnie w porównaniu z pozostałymi czasownikami, to jednak ich zastosowanie jest bardzo szerokie i występują niemalże w każdej dłuższej i złożonej wypowiedzi.

Angielskie czasowniki modalne zwane są również modalnym czasownikami posiłkowymi modal auxiliary verbs.

Podstawowe angielskie czasowniki modalne to:

can, could, may, might, must, will, would, should, shall

Oprócz wyżej wymienionych występują czasowniki, które pełnią podobną rolę w zdaniu, np. ought to, have to, need, dare, used to, itp.

Czasownikowi modalnemu zawsze towarzyszy inny czasownik w podstawowej formie.

I can play bridge. Potrafię grać w brydża.
Will you go out with me? Czy wyjdziesz ze mną?
I could go out. Mogłabym wyjść.

Czasownik modalny może wystąpić samodzielnie tylko jeśli czasownik główny jest oczywisty:

Will you go out? Czy wyjdziesz?
Will (go out). Tak, (wyjdę). Czasownik główny jest tu oczywisty i można go pominąć.

Odmiana angielskich czasowników modalnych

Jak odmieniają się angielskie czasowniki modalne? Otóż nie odmieniają się przez osoby i liczby, co oznacza, że można je stosować w podstawowej formie do każdej osoby! Jest to wyjątek od reguły, o którym musisz pamiętać.

Poniżej kilka przykładów:

can do it.
He can do it.
He cans do it.
might help you.

She might help you.
She mights help you.

Zadawanie pytań z czasownikami modalnymi

Pytania z angielskimi czasownikami modalnymi tworzymy poprzez inwersję, czyli zamianę szyku (zdania), a nie poprzez dodanie słówka do/does. To kolejna reguła, która wyróżnia tą grupę czasowników, od pozostałych. Pamiętaj o niej, żeby nie popełnić kardynalnego błędu.

Can you do it? Czy możesz to zrobić?
Would you help me? Czy pomógłbyś mi?
May she stay?
Czy ona może zostać?

Nigdy nie powiesz:
Do you can do it?
Do you would help me?
Does she may stay?

Przeczenia w zdaniach z czasownikami modalnymi

Przeczenia tworzymy poprzez dodanie słówka not do czasownika modalnego, a nie przez konstrukcję z do/does, jak w przypadku zdań z pozostałymi czasownikami.

I will not do it. Nie zrobię tego.
I may not go out. Nie wolno mi wyjść.
I cannot dance. Nie potrafię tańczyć.

nigdy nie powiesz:
I don’t will do it.
I don’t may go out.
I don’t can dance.

Czasownik modalny CAN

Czasownik modalny can jest najczęściej występującym spośród czasowników modalnych i przede wszystkim oznacza możliwość wykonania czegoś.

Zastosowanie czasownika modalnego CAN

Can służy między innymi do wyrażenia:

a. zgody – stwierdzenia, że coś można zrobić (lub nie można) biorąc pod uwagę pozwolenie lub zgodę,
b. możliwości – stwierdzenia, że coś można zrobić (lub nie można) biorąc pod uwagę możliwości fizyczne, techniczne, itp.,
c. umiejętności – stwierdzenia, że ktoś/coś potrafi coś zrobić (lub nie potrafi) lub wie jak to zrobić,
d. zapytania – pytania o zgodę,
e. prośby – proszenia o pomoc,
f. faktu – stwierdzenia, że ktoś/coś posiada jakieś właściwości, umiejętności ogólnie znane,
g. sugestii – wyrażania swoich sugestii dotyczących zrobienia czegoś.

Przykłady użycia czasownika modalnego CAN

a. You can watch TV until 8. Możesz oglądać telewizję do ósmej.
a. You cannot walk on the grass. Nie wolno chodzić po trawie.
b. It is now opened, we can go in. Jest już otwarte, możemy wejść.
b. can’t lift it; it’s too heavy. Nie mogę tego podnieść, to jest zbyt ciężkie.

angielskie czasowniki modalne - can

c. He can ski very well. On potrafi bardzo dobrze jeździć na nartach.


c. She can play the guitar. Ona potrafi grać na gitarze.
c. My husband can’t dance. Mój mąż nie potrafi tańczyć.
d. Can I come in? Czy mogę wejść?
e. Can you help me? Czy mi pomożesz?
f. Life can be hard sometimes. Życie czasem bywa trudne.
f. Steve can be annoying. Steve bywa męczący.
g. We can sit here. Możemy tu usiąść.

Cannot zawsze piszemy łącznie lub za pomocą skrótu can’t.

Forma przeszła czasownika can to COULD.

Czasownik modalny COULD

Angielski czasownik modalny could pełni rolę czasu przeszłego czasownika can, ale oprócz tego ma wiele zastosowań do czasu teraźniejszego i przyszłego. Często można go stosować zamiennie z can, gdy chcemy aby nasza wypowiedź był grzeczniejsza, delikatniejsza. Podstawowe zastosowanie to:

Zastosowanie czasownika modalnego COULD

a. czas przeszły – wyrażanie czasu przeszłego czasownika can. (Uwaga: w czasie przeszłym do wyrażania fizycznej, technicznej lub innej możliwości can zamieniamy na be able to, np. „I was still able to walk. Wciąż mogłem iść”),
b. zapytanie – grzeczne pytanie o zgodę,
c. prośba – grzeczne proszenie o pomoc,
d. możliwość – stwierdzenie, że coś byłoby lub jest możliwe,
e. sugestia – wyrażanie swoich sugestii dotyczących zrobienia czegoś,
f. krytyka – wyrażanie krytyki (z czasem przeszłym).

Przykłady użycia czasownika modalnego COULD

a. could ride a bike when I was 6. Umiałem jeździć na rowerze, kiedy miałem 6 lat.
a. I couldn’t see you through the mist. Nie mogłem cię dostrzec przez mgłę.
b. Could I use your lighter, please? Czy mógłbym skorzystać z twojej (z Pana/Pani) zapalniczki?
b. Could we go to the cinema? Czy moglibyśmy iść do kina?
c. Could you pass me the salad? Czy mógłbyś mi podać sałatkę?

angielskie czasowniki modalne - could

c. Could you help me carry this bag? Czy mógłbyś pomóc mi w niesieniu tej walizki?


d. This could be flu. To mogła być grypa.
d. could help you, if you wish. Mógłbym wam pomóc, jeśli chcecie.
e. You could clean your room. Mógłbyś (powinieneś, wypadałoby) posprzątać swój pokój.
e. We could have dinner in a restaurant. Moglibyśmy zjeść obiad w restauracji.
f. You could have told me! Mogłeś mi powiedzieć!
f. How could he leave me?! Jak on mógł mnie zostawić?!

Could not = couldn’t

Czasownik modalny MAY

Zastosowanie czasownika modalnego MAY

a. możliwość – stwierdzenie, że istnieje szansa, teoretyczna możliwość wydarzenia się czegoś,
b. zapytanie – grzeczne pytanie o zgodę,
c. życzenie – wyrażanie życzeń, nadziei i przekleństw.

Przykłady użycia czasownika modalnego MAY

a. He may still be on time. On wciąż może być na czas (przynajmniej jest taka teoretyczna możliwość).
a. You may be sick. Być może jesteś chory (nie jest to pewne, ale lepiej się przekonać).

angielskie czasowniki modalne -may

b. May I come in? Czy mogę wejść? (bardzo grzeczne pytanie).

b. May we ask a question, please ? Czy możemy zadać pytanie?
c. May he succeed. Niech mu się powiedzie.

Forma przeszła may to MIGHT

May not = mayn’t (rzadko spotykany skrót)

Czasownik modalny MIGHT

Czasownik modalny might, oprócz tego, że jest formą czasu przeszłego czasownika may, jest również jego alternatywą. Wyrażenia z użyciem might są bardziej niepewne i mniej bezpośrednie. Stosuje się głównie do wyrażenia:

Zastosowanie czasownika modalnego MIGHT

a. czasu przeszłego – wyrażanie czasu przeszłego czasownika may,
b. możliwości – wyrażanie opinii, że coś jest lub było możliwe,
c. sugestii – wyrażanie bardzo uprzejmych sugestii,
d. zapytania – bardzo grzeczne pytanie o zgodę.

Przykłady użycia czasownika modalnego MIGHT


a. He might finish the race, but I’m not sure. Mógł ukończyć wyścig, ale nie jestem pewien.
a. She might had been sick. Być może była chora.

b. She might be there on time. Ona może dotrzeć tam na czas.


c. You might let her play for an hour. Mogłabyś jej pozwolić pograć przez godzinkę (ale nie chciałabym się wtrącać).
d. Might I borrow your car? Czy mógłbym pożyczyć twój samochód? (bardzo grzeczna prośba)

Might not = mightn’t (rzadko spotykany skrót)

Czasownik modalny WILL

Podstawowym zastosowaniem czasownika modalnego will jest wyrażanie przyszłości, jednak lista jego zastosowań jest dłuższa.

Zastosowanie czasownika modalnego WILL

a. czas przyszły – wyrażanie tego, co wydarzy się w przyszłości,
b. przewidywanie – wyrażanie przewidywań,
c. prośby – wyrażanie próśb,
d. zaproszenia – zapraszanie i zachęcanie do działań,
e. żądania – nakazywanie i stanowcze stwierdzenia,
f. przypuszczenia – wyrażanie przypuszczeń.

Przykłady użycia czasownika modalnego WILL

a. I promise I will visit you tomorrow. Obiecuję, że odwiedzę cię jutro.


a. will leave tommorow morning. Wyjadę jutro rano.
a. The doctor will come in 15 minutes. Lekarz przyjedzie za 15 minut.
a. Your car will be repaired next week. Pana samochód będzie naprawiony w przyszłym tygodniu.
b. I suppose she’ll pass the exam. Przypuszczam, że ona zda ten egzamin.
b. I think you will need more water. Myślę, że będziesz potrzebował więcej wody.
c. Will you feed my dog when I’m out? Czy nakarmisz mojego psa, kiedy mnie nie będzie?
d. Will you play chess with me? Zagrasz ze mną w szachy?
e. Will you be quiet? Będziesz cicho?
f. It will take more than 50 minutes. To zajmie dłużej niż 50 minut.
f. This car won’t start. Ten samochód nie odpali.

skrót od will to: ’ll

will not = won’t

Forma przeszła will to WOULD

Czasownik modalny WOULD

Czasownik modalny would ma wiele znaczeń, które odnoszą się do czasu przeszłego, zwrotów warunkowych, zmiękczania zapytań.

Zastosowanie czasownika moddalnego WOULD

a. przyszłość w przeszłości – wyrażanie przyszłości w przeszłości (np. powiedział, że pomoże),
b. wyobrażenia w przyszłości – opisywanie efektów działań, które sobie wyobrażamy,
c. wyobrażenia w przeszłości – opisywanie efektów działań, które by się wydarzyły, gdyby jakieś okoliczności w przeszłości doszły do skutku,
d. przypuszczenia – wyrażanie przypuszczeń, domysłów, własnych opinii na temat różnych działań, zachowań,
e. propozycje – grzeczne proponowanie komuś czegoś,
f. prośby – wyrażanie grzecznych próśb, również sugerujących rozkaz,
g. żądania – nakazywanie i stanowcze stwierdzenia.

Przykłady użycia czasownika modalnego WOULD

a. He said he would leave tomorrow morning. Powiedział, że wyjedzie jutro rano. (czyli powiedział: „wyjeżdżam jutro rano”).
a. They denied that they would terminate the agreement. Zaprzeczyli, że zerwą umowę.
b. If the car starts now, we’d be on time. Jeśli teraz samochód odpali, będziemy na czas.
b. You would look lovely in this red dress. Wyglądałabyś ślicznie w tej czerwonej sukience.
c. We would have been on time, if the car had started. Bylibyśmy na czas, gdyby samochód odpalił (ale niestety nie odpalił).
c.would have been happy if you had come on the party. Byłbym szczęśliwy, gdybyś przyszła na imprezę (ale nie przyszła).
d. I think he wouldn’t break up with her. Myślę, że on by z nią nie zerwał.
d. He thinks his car would win with mine. On myśli, że jego samochód wygrałby z moim.

e. Would you like a cup of tea? Czy chciałbyś filiżankę herbaty?

e. Would you like anything else? Czy chciałaby Pani coś jeszcze?
f. Would you help me with the luggage? Czy mógłbyś mi pomóc z bagażem?
g. Would you please be quiet? Czy mógłbyś być cicho?

skrót od would = ’d

would not = wouldn’t

Czasownik modalny SHALL

Zastosowanie czasownika modalnego SHALL

Czasownik modalny shall jest jednym z prostszych czasowników modalnych; posiada tylko kilka istotnych znaczeń, z których jedno jest już formą archaiczną:

a. oferta – oferowanie pomocy,
b. przyszłość – wyrażanie przyszłości jako synonim słowa will, jednak bardziej formalne i archaiczne,
c. instrukcje – przekazywanie instrukcji i wytycznych,
d. pytania – poszukiwanie odpowiedzi; pytania retoryczne.

Przykłady użycia czasownika modalnego SHALL

a. Shall I help you? Czy mam ci pomóc?b. shall not participate in the conference. Nie będę brał udziału w konferencji.
b. We shall expand our investments. Rozszerzymy nasze inwestycje.
c. This shall not be removed. Tego nie wolno usuwać.
c. You shall leave only after an allowance. Możecie wyjść dopiero po otrzymaniu zgody.
d. What shall I do? Co ja mam zrobić?

shall not = shan’t

Forma przeszła shall to SHOULD

Czasownik modalny SHOULD

Czasownik modalny should ma wiele znaczeń dotyczących czasu teraźniejszego, przyszłości, przeszłości w zakresie prawdopodobieństwa, wyrażania chęci, woli, sugerowania.

Zastosowanie czasownika modalnego SHOULD

a. czas przeszły – wyrażanie czasownika shall w czasie przeszłym
b. krytyka – wyrażanie własnych opinii na temat tego, co ktoś powinien zrobić, nie zrobić lub jak robić,
c. rada – udzielanie rad, a także proszenie o nie,
d. przewidywanie – wyrażanie oczekiwań, prognoz na temat przyszłych wydarzeń,
e. rozczarowanie – wyrażanie rozczarowania, że coś, co powinno się wydarzyć, nie doszło do skutku.

Przykłady użycia czasownika modalnego SHOULD

a. I said that I shouldn’t participate in the conference. Powiedziałem, że nie będę brał udziału w konferencji.
a. It was written that it shouldn’t be removed. Było napisane, że nie wolno tego usunąć.
b. You should be more patient with your child. Powinnaś być bardziej cierpliwa dla swojego dziecka.
b. She shouldn’t drive so fast. Ona nie powinna tak szybko jeździć.

c. You should wash your hands before you eat something. Powinieneś umyć ręce przed jedzeniem.

c. You should change your job. Powinnaś zmienić pracę.
d. It shouldn’t rain tommorow. Jutro nie powinno padać.
d. They should arrive at midnight. Powinni dojechać o północy.
e. They should already be here. Powinni tu już być.
e. should be rich now. Powinienem już być bogaty.

should not = shouldn’t

Czasownik modalny MUST

Must często występuje w języku angielskim i ma szerokie zastosowanie do wyrażania swoich przypuszczeń czy nakazów;

Zastosowanie czasownika modalnego MUST

a. przypuszczenia – wyrażanie przypuszczeń; coś/ktoś musi być lub zachować się w taki czy inny sposób,
b. obowiązki i zasady – przekazywanie wytycznych, zaleceń, rozkazów,
c. reguły – ogłoszenia publiczne, znaki i inne środki przekazu zawierające zakazy.

Przykłady użycia czasownika modalnego MUST

a. It must be funny to work in a circus. Musi być zabawnie pracować w cyrku.
a. You must be hungry, if you ordered 2 meals. Naprawdę musisz być głodny, skoro zamówiłeś dwa posiłki.
b. All pets must be on a leash. Wszystkie zwierzęta muszą być na smyczy.

b. All pets must be on a leash. Wszystkie zwierzęta muszą być na smyczy.


c. Tell them they must stay at home. Powiedz im, że muszą zostać w domu.
c. The door must be kept closed. Te drzwi muszą być zamknięte.

Podstawowe angielskie czasowniki modalne to tylko 9 słów. Naucz się ich jeszcze dzisiaj i przekonaj się, jak szerokie mają zastosowanie. Nie daj się zaskoczyć na maturze czy innym egzaminie z języka angielskiego, bo tam pojawią się na pewno!

Tagi artykułu:

  • czasowniki modalne
  • modal verbs