Cały poziom A1 za darmo,
bez ograniczeń czasowych!

Sprawdź za darmo

Kursy

Matura z angielskiego poziom podstawowy

Marta

Z tego artykułu dowiesz się jaki zakres materiału obejmuje matura z angielskiego na poziomie podstawowym oraz podpowiemy, jak szybko nauczyć się angielskich słówek niezbędnych do opisywania tematów na maturze. Jak zrobić to dobrze, aby nauka angielskiego w domu była skuteczna? Przeczytaj i naucz się właściwych zagadnień aby matura z angielskiego została zdana na 100%!

W roku szkolnym 2020/2021 wymagania egzaminacyjne dotyczące egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego czyli m.in. z języka angielskiego odpowiadają:

 • na poziomie podstawowym – poziomowi A2+ (B1 w zakresie rozumienia wypowiedzi)
 • na poziomie rozszerzonym – poziomowi B1+ (B2 w zakresie rozumienia wypowiedzi)
 • na poziomie dwujęzycznym – poziomowi B2+ (C1 w zakresie rozumienia wypowiedzi)

– w skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Matura z angielskiego poziom podstawowy – szczegółowe wymagania:

 1. Zdający posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych) w zakresie tematów:
 • człowiek (np. dane personalne, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, uczucia i emocje, zainteresowania)
 • dom (np. miejsce zamieszkania, opis domu, pomieszczeń domu i ich wyposażenia, wynajmowanie, kupno i sprzedaż mieszkania);
 • szkoła (np. przedmioty nauczania, oceny i wymagania, życie szkoły, kształcenie pozaszkolne)
 • praca (np. zawody i związane z nimi czynności, warunki pracy i zatrudnienia)
 • życie rodzinne i towarzyskie (np. okresy życia, członkowie rodziny, przyjaciele, czynności życia codziennego, czas wolny, święta)
 • żywienie (np. artykuły spożywcze, posiłki i ich przygotowanie)
 • zakupy i usługi (np. rodzaje sklepów, towary, sprzedawanie i kupowanie, reklama)
 • podróżowanie i turystyka (np. środki transportu, informacja turystyczna, wycieczki i zwiedzanie)
 • kultura (np. dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła, uczestnictwo w kulturze, media)
 • sport (np. dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, imprezy sportowe, sport wyczynowy)
 • zdrowie (np. samopoczucie, choroby, ich objawy i leczenie, higieniczny tryb życia, niepełnosprawni, uzależnienia, ochrona zdrowia)
 • nauka i technika (np. odkrycia naukowe, wynalazki, obsługa i korzystanie z komputera)
 • świat przyrody (np. klimat, rośliny i zwierzęta, krajobraz, ochrona środowiska naturalnego)
 • państwo i społeczeństwo (np. organizacje społeczne i międzynarodowe, przestępczość)
 • elementy wiedzy o krajach obszaru nauczanego języka angielskiego oraz o kraju ojczystym, z uwzględnieniem kontekstu międzykulturowego oraz tematyki integracji europejskiej, w tym znajomość problemów pojawiających się na styku różnych kultur i społeczności.

2. Zdający rozumie ze słuchu proste, typowe wypowiedzi (np. instrukcje, komunikaty, ogłoszenia, rozmowy)

3. Zdający rozumie proste wypowiedzi pisemne (np. napisy informacyjne, listy, broszury, ulotki reklamowe, jadłospisy,
ogłoszenia, rozkłady jazdy, instrukcje obsługi, proste artykuły prasowe i teksty narracyjne)

4. Zdający tworzy krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne w zakresie tematów:opisuje ludzi, przedmioty, miejsca, zjawiska i czynności;
opowiada o wydarzeniach życia codziennego i komentuje je;
przedstawia fakty z przeszłości i teraźniejszości;

 • relacjonuje wydarzenia z przeszłości
 • wyraża i uzasadnia swoje opinie, poglądy i uczucia
 • przedstawia opinie innych osób
 • przedstawia zalety i wady różnych rozwiązań i poglądów
 • opisuje intencje, marzenia, nadzieje i plany na przyszłość
 • opisuje doświadczenia swoje i innych osób
 • wyraża pewność, przypuszczenie, wątpliwości dotyczące zdarzeń z przeszłości, teraźniejszości i przyszłości
 • w podstawowym zakresie stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi w zależności od sytuacji.

5. Zdający tworzy krótkie, proste, zrozumiałe wypowiedzi pisemne (np. wiadomość, e-mail, list prywatny).

6. Zdający reaguje ustnie w sposób zrozumiały, w typowych sytuacjach:

 • nawiązuje kontakty towarzyskie (np. przedstawia siebie i inne osoby, udziela podstawowych informacji na swój temat i pyta o dane rozmówcy i innych osób);
 • rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę;
 • stosuje formy grzecznościowe;
 • uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia;
 • prowadzi proste negocjacje w typowych
 • sytuacjach życia codziennego (np. wymiana zakupionego towaru);
 • proponuje, przyjmuje i odrzuca propozycje i sugestie;
 • prosi o pozwolenie, udziela i odmawia pozwolenia;
 • wyraża swoje opinie, intencje, preferencje i życzenia, pyta o opinie, preferencje i życzenia innych;
 • wyraża emocje (np. radość, niezadowolenie, zdziwienie);
 • prosi o radę i udziela rady;
 • wyraża prośby i podziękowania oraz zgodę lub odmowę wykonania prośby;
 • wyraża skargę, przeprasza, przyjmuje przeprosiny;
 • prosi o powtórzenie bądź wyjaśnienie tego, co powiedział rozmówca.

7. Zdający reaguje w formie prostego tekstu pisanego (np. e-mail, wiadomość, list prywatny) w typowych sytuacjach życia codziennego.

8. Zdający przetwarza tekst ustnie lub pisemnie:

 • przekazuje w języku obcym informacje zawarte w materiałach wizualnych (np. wykresach, mapach, symbolach, piktogramach) oraz tekstach obcojęzycznych;
 • przekazuje w języku polskim główne myśli lub wybrane informacje z tekstu w języku angielskim;
 • przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku polskim.

9. Zdający dokonuje samooceny i wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem
(np. poprawianie błędów).

10. Zdający stosuje strategie komunikacyjne (np. domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu, rozumienie tekstu zawierającego nieznane słowa i zwroty) oraz strategie kompensacyjne (np. parafraza, definicja) w przypadku, gdy nie zna lub nie pamięta jakiegoś wyrazu.

11. Zdający posiada świadomość językową (np. podobieństw i różnic między językami).

jak zdac mature z angielskiego na poziomie podstawowym
ang. achieve – osiągać. Kurs matura z angielskiego na poziomie podstawowym na platformie Vocabus

Kurs Matura z angielskiego poziom podstawowy na platformie Vocabus opracowany został w oparciu o wytyczne Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o egzaminie maturalnym z języka angielskiego. Kurs składa się z 24 praktycznych tematów, między innymi takich jak:

 •     zwroty i wyrażanie opinii
 •     ochrona środowiska
 •     problemy współczesnego świata
 •     parlament i wybory
 •     czasowniki frazowe
 •     czasowniki modalne
 •     zakupy w Internecie
 •     wynajęcie mieszkania
 •     komunikacja i relacje międzyludzkie
 •     podróżowanie i turystyka
 •     zdrowa żywność
 •     i inne

Kurs Vocabus Matura z angielskiego poziom podstawowy to trening mówienia, słuchania i pisania. Starannie dobrane słownictwo angielskie związane z tematyką maturalną i wbudowany algorytm powtórek utrwalających słówka pozwoli Ci skutecznie przygotować się do tego ważnego egzaminu.

Wykupując abonament zyskujesz dostęp do wszystkich funkcji platformy, w tym:

 • wszystkich kursów, w tym matura z angielskiego na poziomie rozszerzonym
 • słownika z ponad 7200 hasłami – każde z obrazkiem i wymową brytyjskiego native speakera
 • wbudowanych zestawów tematycznych

Część kursu Vocabus Matura z angielskiego poziom podstawowy udostępniona jest za darmo, abyś mógł bezpłatnie i niezobowiązująco go przetestować.

Zapraszam do przeczytania artykułów bardzo pomocnych w nauce do matury, na przykład angielskie czasowniki modalne, czasowniki frazowe czy zastosowanie przyimków angielskich.

Tagi artykułu:

 • matura poziom podstawowy
 • matura z angielskiego
 • studia