Cały poziom A1 za darmo,
bez ograniczeń czasowych!

Sprawdź za darmo

Gramatyka

Przyimki angielskie

Marta

W tym artykule w sposób przystępny wyjaśniamy przyimki angielskie (Prepositions), ich znaczenie i zastosowanie. Poznasz podział, praktyczne przykłady użycia w zdaniu oraz gotowe zestawy do szybkiej nauki angielskiego w domu.

Zastosowanie przyimków angielskich

Przyimki angielskie służą do wyrażania:

 • relacji między (dwoma lub więcej) obiektami w przestrzeni
 • zależności w czasie
 • innych, często abstrakcyjnych powiązań pomiędzy ludźmi, przedmiotami, czasem, itd.

Chociaż przyimki wyrażają głównie odległość w czasie i przestrzeni oraz kierunek ruchu i działania, to ich zastosowanie jest jednak bardziej szerokie.

Przyimki angielskie najczęściej nie mają jednoznacznych odpowiedników w języku polskim i w wielu przypadkach trzeba poznawać konkretne zastosowania dla poszczególnych słów.

Konstrukcja zdań z przyimkami

W zdaniu po przyimkach znajduje się dopełnienie będące rzeczownikiem, czasownikiem z końcówką -ing, rzadziej słowem z grupy wh- (where, what, why, itp.). Poniżej kilka przykładów pokazujących typową konstrukcję zdania (przysłówek + dopełnienie).

He will come at five o’clock. On przyjdzie o piątej (godzinie).
Don’t go in there. Nie wchodź tam.
I live opposite the church. Mieszkam naprzeciwko kościoła.
He was talking during the lesson. On rozmawiał w trakcie lekcji.
It’s a good reason for leaving. To jest dobry powód do wyjazdu.
He appeared from beneath the ground. On pojawił się spod ziemi.

He likes everything about books except reading them.
He likes everything about books except read them.

Przyimek na końcu zdania

W mowie nieoficjalnej często stosuje się formę, w której przyimek znajduje się na końcu zdania.

Where are you going to? Dokąd idziesz?
What is she scared of? Czego ona się boi?
Here’s the woman about whom I was talking. Oto kobieta, o której mówiłem (oficjalnie)
Here’s the woman I was talking about. To jest kobieta, o której mówiłem (potocznie)

Przyimki angielskie określające czas

W tej części artykułu omawiam przyimki, które służą do określania czasu, czyli przede wszystkim do wyrażenia:

 • kiedy dane zdarzenie się odbywa
 • jak długo trwa.

Angielskie przyimki czasu IN, ON oraz AT

Większość przyimków określających czas może opisywać również zależności w przestrzeni; w tej części opisujemy tylko znaczenia dotyczące czasu. Posłuż się przygotowaną przez nas tabelką, wydrukuj ją lub przepisz, ponieważ to są rzeczy, które bardzo często mylą się początkującym. Na przykład, w języku polskim powiemy w środę, podczas gdy po angielsku jest wykorzystamy zaimek on na, natomiast wiele osób początkujących powie „in Thursday„. Dlatego naucz się użycia tych zaimków, aby posługiwać się nimi płynnie.

przyimki angielskie - tabela z przykładami
przyimki angielskie określające czas – IN, ON, AT – tabela

Przykłady użycia zaimków określających czas IN, ON, AT

The show starts in the evening. Pokaz zaczyna się wieczorem.
She’ll be here in a minute. Ona tu będzie za chwilkę.
I usually go out on Friday. W piątek zwykle gdzieś wychodzę.
I was born on 17th May. Urodziłem się 17 maja.
Let’s meet at 7 AM. Spotkajmy się o 7 rano.
Is it right to come back at midnight? Czy to w porządku wracać o północy?

Angielskie przyimki czasu FOR i SINCE

Obydwa te przyimki (FOR i SINCE) tłumaczymy jako od, jednak są one używane w odmienny sposób:

FOR – informuje, jak dużo czasu minęło lub opisuje okres od wydarzenia do dzisiajFor można też tłumaczyć jako przez (przez dwa lata – od dwóch lat)
SINCE – wskazuje na moment w przeszłości, od którego coś trwa (np. od naszego rozstania).

Poniższa tabelka/schemat pokazuje, w jaki sposób wykorzystywać obydwa zaimki. Poświęć chwile na przeanalizowanie i zrozumienie tego schematu. Zacznij od lewej od zaimka since wybierz dowolny element, na przykład February. Rezultat: since February oznacza od lutego.

Jeśli chcesz użyć zaimka for, musisz wykonać dodatkowy krok, ponieważ musisz dodać liczebnik, na przykład for 3 days oznacza od trzech dni. Zaimka for nie użyjesz do odniesienia się do jakiegoś wydarzenia, na przykład urodzin, tutaj najczęściej zastosujesz jakąś jednostkę czasu – sekunda, dzień, rok stulecie.

przyimki angielskie - przykłady
przyimki angielskie – SINCE i FOR

Przykłady użycia przyimków określających czas SINCE i FOR

I haven’t seen her since February. Nie widziałem jej od lutego.
The dictator has been ruling since the 80’s. Dyktator rządzi od lat 80.
It has been so hot since Wednesday. Upał trwa od środy.
I haven’t seen her for 2 months. Nie widziałem jej od dwóch miesięcy (lub: przez 2 miesiące).
The dictator hs been ruling for 30 years. Dyktator rządzi od 30 lat (lub: przez 30 lat).
It has been so hot for 6 days. Upał trwa od 6 dni.

Angielskie przyimki czasu AFTER i PAST

Te obydwa przyimki angielskie oznaczają po.

AFTER – ma szerokie zastosowanie i może dotyczyć różnych wydarzeń w przeszłości i przyszłości wyrażonych zarówno datami, opisowo, jak i czasownikami z końcówką -ing.

The wall looks much better now, after the renovation. Teraz, po remoncie, mur wygląda o wiele lepiej.
I go out after lunch. Po obiedzie wychodzę.
It happened sometime after 10th December. To się wydarzyło jakoś po 10. grudnia.
What are you doing after finishing homework? Co robisz po skończeniu zadania domowego?

PAST – również oznacza po, ale w mowie potocznej ma zastosowanie głównie do określania godziny.

It’s half past eight. Jest wpół do dziewiątej (dosłownie: połowa po ósmej).
She woke me up a quarter past six. Obudziła mnie piętnaście po szóstej.

Przyimki angielskie BEFORE, UNTIL, BY, DURING

BEFORE – oznacza przed, zanim, dopóki; stosuje się w zdaniu przed rzeczownikiem określającym jakieś wydarzenie lub wyrażeniem czasownikowym.

Jeśli coś ma być ukończone przed jakimś wydarzeniem określonym słowem before, stanie się to w dowolnym momencie poprzedzającym to wydarzenie.

You should visit us before Friday. Powinieneś nas odwiedzić przed piątkiem (nieważne, którego dnia dokładnie).
She never goes to bed before eleven. Ona nigdy nie chodzi do łóżka przed jedenastą.
Don’t do it before I leave . Nie rób tego przed moim wyjściem.
Before the renovation this wall looked terrible. Przed renowacją ta ściana wyglądała okropnie.

Please prepare the documents before she comes. Proszę przygotuj dokumenty, zanim ona przyjdzie.
Please prepare the documents before she will come. NIeprawidłowe zastosowanie czasu przyszłego.

BY – również oznacza przed, zanim, do; w porównaniu do przyimka before jest tu mocniej położony nacisk na moment, w którym wydarzenie ma być ukończone, a termin nie powinien zostać przekroczony.

You should be here by the manager’s arrival. Powinieneś tu być przed przyjazdem managera (najpóźniej przed jego przyjazdem).
I need to finish it by eleven. Muszę to skończyć do jedenastej (najpóźniej do tej godziny).

UNTIL – oznacza aż do; w porównaniu do before i by czynność trwa (trwała lub będzie trwać) nieprzerwanie do określonego momentu.

przyimki angielskie - until

All the flights will be cancelled until it stops snowing. Wszystkie loty będą anulowane, dopóki nie przestanie padać śnieg.

We were watching TV until eight. Oglądaliśmy telewizję aż do ósmej.
She won’t forgive you until you apologise to her. Ona ci nie wybaczy, dopóki jej nie przeprosisz.

DURING – oznacza podczas, w czasie. Opisuje się nim sytuacje, wydarzenia, które dzieją się równolegle – w jednym czasie:

I’ve never fallen asleep during my work. Nigdy nie zasnąłem w trakcie pracy.
It happened during my holiday. To się stało na moich wakacjach.
It is forbidden to open the door during the flight. Nie wolno otwierać drzwi w trakcie lotu.

Przyimki angielskie określające położenie i ruch (część pierwsza)

atna, w
inw, do
onna
beforeprzed
in front ofprzed, z przodu
afterpo
behindza, z tyłu
betweenpomiędzy
byobok, przy, przez
overponad
underpod (czymś), poniżej
nearblisko, niedaleko, bliski
Przyimki angielskie ruchu i położenia – część pierwsza – tabela

AT – wskazuje dokładną lokalizację, miejsce, w którym znajduje się osoba. Może to być konkretny budynek, instytucja lub wydarzenie.

Wyrażenia dotyczące obiektów z użyciem at należy rozumieć na terenie, a nie dosłownie wewnątrz budynku. Jeśli chcemy powiedzieć, że ktoś znajduje się w budynku np. w szkole, to powiemy … in the school.

She’s at school. Ona jest w szkole. (Na terenie szkoły, być może zajęcia są na boisku.)
I study at Politechnika Wrocławska. Studiuję na Politechnice Wrocławskiej.
I met her at the party. Poznałem ją na imprezie.
The party was at John’s. Impreza była u Johna.

IN – ten zaimek wskazuje, że coś znajduje się w zamkniętej przestrzeni, w obiekcie.

The dice is in the box. Kostka jest w skrzynce.
He is in the school. On jest w szkole (w środku budynku, nie na zewnątrz).
It’s in the drawer. Jest w szufladzie.
I’m in the forest right now. Teraz jestem w lesie.

ON – wskazuje, że obiekt znajduje się na powierzchni (na czymś).

There is a tennis ball on the book. Na książce leży piłka do tenisa.
We were walking on the beach. Spacerowaliśmy na plaży.
Put it on the table. Połóż to na stole.
On zastosujemy również w odniesieniu do środków transportu.
I’m on a bus. Jestem w autobusie.

BEFORE – wskazuje, że obiekt znajduje się przed innym obiektem, szczególnie gdy mowa jest o kolejności lub zależności. Z reguły w mowie potocznej nie używa się before do powiedzenia, że jakiś obiekt znajduje się (fizycznie) przed innym. W takich sytuacjach naturalniej brzmi wyrażenie in front of.

She’s walking before me. Ona idzie przede mną.
99 is before 100. 99 jest przed 100.
His name is before mine on the list. Jego imię jest przed moim na liście.

IN FRONT OF – służy do wyrażania fizycznej zależności między obiektami: obiekt znajduje się z przodu czegoś, przed czymś:

There is a bone in front of the dog. Przed psem leży kość.
You have a wonderful garden in front of your house. Masz piękny ogród przed domem.
It is right in front of you. To jest dokładnie naprzeciw ciebie.

AFTER – przeciwieństwo before; wskazuje, że obiekt znajduje się za innym obiektem, szczególnie gdy mowa jest o kolejności lub zależności.

He is going after her. On idzie za nią.
100 is after 99. 100 jest za 99.

BEHIND – przeciwieństwo in front of; służy do wyrażania fizycznej zależności między obiektami; obiekt jest za czymśz tyłu:

The tennis ball is behind the books. Piłka tenisowa jest za książkami.
There is a small shed behind the house. Za domem jest mała szopka.
Guess who’s behind you. Zgadnij, kto jest za tobą.

BETWEEN – oznacza położenie pomiędzy dwoma obiektami,

The distance between cars must be 50 metres or more. Odległość pomiędzy samochodami musi wynosić 50 lub więcej metrów.
I was standing between my parents. Stałem między rodzicami.
My parents live between a church and a police station. Moi rodzice mieszkają między kościołem a posterunkiem policji.

a także zależności między ludźmi:

Let it remain between you and me. Niech to pozostanie pomiędzy tobą a mną.

BY – oznacza położenie lub ruch obok jakiegoś obiektu.

The tennis ball is by the box. Piłka tenisowa znajduje się obok pudełka.
I live by the river. Mieszkam przy rzece.
Stay by me . Pozostań przy mnie.

Innym ważnym znaczeniem przyimka by jest wskazanie wykonawcy czynności:

It was drawn by my son. To namalował mój syn.

OVER – ma kilka zastosowań, ale zawsze oznacza, że obiekt znajduje się nad innym obiektem. Może to być sytuacja gdy:

Obiekt znajduje się nad innym i ma z nim bezpośredni kontakt:

She gently put the blanket over the sleeping child. Delikatnie położyła koc na śpiącym dziecku.

Obiekt znajduje się nad innym, z którym nie ma bezpośredniego kontaktu:

The tennis ball is over the dog. Piłka tenisowa jest nad psem.

Obiekt lub ruch rozpoczyna się po jednej stronie obiektu i kończy po drugiej stronie:

They’ve built a new bridge over the river. Wybudowali nowy most nad rzeką.

Obiekt znajduje się po drugiej stronie:

They live over the road. Oni mieszkają po drugiej stronie drogi.

UNDER – oznacza położenie lub ruch pod innym obiektem. Może dotyczyć również sytuacji pozostawania: pod czyimś panowaniem, wpływem, trakcie przemian itp.

przyimki angielskie - under

There is a ball under the table. Pod stołem leży piłka.

The tent was put up under the tree. Namiot został rozbity pod drzewem.
They live under complete control . Oni żyją pod całkowitą kontrolą.
The road is under construction. Droga jest w budowie.

NEAR – oznacza położenie blisko innego obiektu. Może również mieć znaczenia związane z czasem (często spotykany zwrot „in the near future”, co oznacza „w niedalekiej przyszłości”).

The tower is located near the church. Wieża znajduje się blisko kościoła.
We live near the river. Mieszkamy blisko rzeki.
The gallery is going to be rebuilt in the near future . Galeria zostanie przebudowana w bliskiej przyszłości.

Przyimki angielskie określające położenie i ruch (część druga)

abovenad, powyżej, ponad
amongpośród, pomiędzy, wśród
insidewewnątrz, w, do środka, wnętrze
outsidena zewnątrz
downw dół, niżej, wzdłuż
updo góry, w górę, powyżej
intodo, w, we
ofz
todo
fromz, od
Przyimki angielskie ruchu i położenia – część druga – tabela

ABOVE – oznacza położenie powyżej innego obiektu. Używane jako przyimek ma znaczenie bardzo podobne do over i często można używać ich zamiennie. Stosowany również do:

 • określenia większej ilości,
 • określenia poziomu powyżej standardowego.

The tennis ball is above the box. Piłka tenisowa jest nad pudełkiem.
He lives above my apartment. On mieszka nad moim apartamentem.
We recorded growth above our expectations. Zanotowaliśmy wzrost powyżej naszych oczekiwań.
Her earnings are above national average. Jej zarobki są powyżej średniej krajowej.

AMONG – oznacza być otoczonym przez coś/kogoś lub zaliczać się do jakiejś grupy. Słówka użyjemy również, jeśli coś jest podzielone pomiędzy członków grupy składającej się z co najmniej trzech członków.

He was diving among sharks. On nurkował pośród rekinów.
My wife is among the winners. Moja żona jest wśród zwycięzców.
Share the candies among the children, please. Podziel proszę cukierki pomiędzy dziećmi.

INSIDE – oznacza położenie lub ruch do czegoś, do wewnątrz lub wewnątrz. Słówko inside jest synonimem przyimków: in (w przypadku położenia) oraz into (w przypadku ruchu).

The tennis ball is inside the box. Piłka tenisowa jest w pudełku (lub … in the box).
Put the tennis ball inside the box, please. Proszę, włóż piłkę do pudełka (lub …into the box).

OUTSIDE – oznacza położenie lub ruch na zewnątrz.

The tennis ball is outside the box. Piłka tenisowa jest na zewnątrz pudełka.

DOWN – oznacza ruch z wyższej pozycji na niższą, a także wzdłuż drogi, rzeki itp.

The lift is going down the tower. Winda jedzie w dół wieży.
Go down the road and you’ll find the bank. Idź wzdłuż drogi, a znajdziesz bank.

UP – oznacza ruch z niższej pozycji na wyższąwzdłuż drogi, rzeki, itp.

The lift is going up the tower. Winda jedzie w górę wieży.

INTO – oznacza ruch do, do wewnątrz.

The dice fell into the box. Kostka wpadła do pudełka.


OF
 – jedno z najczęściej spotykanych słów w języku angielskim o bardzo szerokim zastosowaniu; stosujemy m.in. do:

Wyrażenia, że coś jest wykonane z czegoś:

This pot is made of clay. Ten garnuszek zrobiony jest z gliny.

Określania przynależności do kogoś, czegoś:

A friend of mine. Mój przyjaciel.

Określenia części czegoś:

Wheel of the car. Koło od samochodu.

Określania pochodzenia skąd:

Citizens of Berlin. Mieszkańcy Berlina.

Wyrażenia, że coś się z czegoś składa lub coś zawiera:  

A box full of chocolates. Pudełko pełne czekoladek.

Określania ilości:

A kilo of strawberries. Kilogram truskawek.

TO – kolejny angielski przyimek o bardzo szerokim zastosowaniu; służy przede wszystkim do:

Wyrażenia ruchu do, w kierunku, w stronę czegoś:

I’m going to school. Idę do szkoły.

Wyrażenia zmierzania do osiągnięcia jakiegoś stanu:

This is a straight way to success. To prosta droga do sukcesu.

Określenia osoby, z którą się rozmawia:

I spoke to her. Rozmawiałem z nią.

Określenia limitu jakiegoś zakresu: danych, czasu, itp.:

I need a list of companies from B to G. Potrzebuję listy firm od B do G.

Określania czasu – przed, do jakiejś godziny:

It’s a quarter to eight. Jest za piętnaście ósma.

Określenia osoby otrzymującej coś:

Give it to me. Daj mi to.

FROM – przeciwieństwo słowa to; najważniejsze zastosowanie to:

Wyrażenie punktu początkowego ruchu i oznacza z, od:

He is going from school. On idzie ze szkoły.

Określenie czasu, wydarzenia od którego coś się zaczyna:

The restaurant is open from 10AM to 11PM. Restauracja jest czynna od 10 rano do 11 wieczorem.

Określenie początku jakiegoś zakresu: danych, czasu, itp.:

They have a wide range of colours: from orange to black. Mają szeroki zakres kolorów: od pomarańczowego po czarny.

Określenie osoby dającej coś:  

It is from Robert. To jest od Roberta.

Określenie miejsca pochodzenia kogoś lub czegoś i inne:

I’m from Poland. Jestem z Polski.

Przyimki angielskie określające położenie i ruch (część trzecia)

acrossprzez, poprzez, w poprzek
throughprzez, na wskroś
aroundokoło, dookoła, wokół
roundokoło, dookoła, wokół
belowponiżej, pod
beneathponiżej, pod
besideobok, przy
beyondza, ponad, dalej
oppositenaprzeciwko, przeciwieństwo
uponna, po, przy
againstna przeciw, przeciwko
ontona (ruch)
viaprzez, za pośrednictwem
przyimki angielskie położenia i ruchu – część trzecia – tabela

Przyimek angielski ACROSS

oznacza ruch z jednej strony na drugą jakiegoś miejsca, płaszczyzny. Również znajdowanie się po drugiej stronie czegoś lub działanie na obszarze całego terytorium, całej grupy itp.

Across dotyczy ruchu po/na powierzchni. Porównaj z through.

She is walking across the road. Ona przechodzi przez ulicę.
There is an ATM across the street. Po drugiej stronie ulicy jest bankomat.
We travelled across the country. Podróżowaliśmy po całym kraju.

THROUGH – oznacza ruch na wskroś, z jednej strony na drugą jakiegoś miejsca, przedmiotu itp.

Through dotyczy ruchu wewnątrz czegoś określonego w 3 wymiarach. Porównaj z across.

We are going to go through a tunnel. Przejdziemy przez tunel.
I hear them through the wall. Słyszę ich przez ścianę.

AROUND – oznacza ruch lub położenie dookoła, wokół. Jest to synonim słówka round, ale częściej spotykany w amerykańskim angielskim.

Why does the dog go around the fire hydrant? Dlaczego ten pies chodzi dookoła hydrantu?

ROUND – oznacza ruch lub położenie dookoła, wokół. Jest to synonim słówka around, ale częściej spotykany w brytyjskim angielskim.

I hate driving round a roundabout. Nie cierpię jeździć dookoła ronda.

BELOW – wyraz przeciwstawny do above; określa położenie poniżej innego obiektu, powierzchni lub poziomu. Również:

 • określenia mniejszej ilości,
 • określenia poziomu poniżej standardowego.

Starfish can live 5000 metres below the surface of water. Rozgwiazdy mogą żyć 5000 metrów poniżej poziomu wody.

He lives below me. On mieszka pode mną.

She passed the exam but with rates below our expectations. Zdała egzamin, ale z ocenami poniżej naszych oczekiwań.

BENEATH – wyraz bardzo zbliżony znaczeniowo do below, ale bardziej formalny; oznacza poniżej, pod spodem.

Squirrel hides the acorns beneath the leaves. Wiewiórka chowa żołędzie poniżej liści.

Przyimki angielskie Under vs Below vs Beneath

Te trzy przyimki angielskie mają podobne znaczenie, ale zrozumienie różnic między nimi jest dość kłopotliwe.

UNDER – jest najpopularniejszym słówkiem i pierwszym wyborem do powiedzenia pod. Częściej zastosujemy go do opisania zależności przedmiotów posiadających 3 wymiary, jak np. under the table, under the bed.

BELOW – bardziej pasuje do sytuacji, w których mamy do czynienia z warstwami lub poziomami. Np. below the surface, below the 2nd layer.

BENEATH – jest formalnym synonimem below. Jest najrzadziej występującym słówkiem spośród tych trzech.

BESIDE – oznacza położenie obok, przy.

The box is beside the dictionary. Pudełko jest obok słownika.

BEYOND – oznacza położenie lub ruch za, na drugą stronę czegoś lub dalej. Można stosować również w odniesieniu do czasu i ilości, kiedy jakaś wartość zostaje przekroczona. Także, kiedy coś jest poza zasięgiem możliwości, zbyt drogie, skomplikowane itp.

I could see a balloon beyond the hills. Za wzgórzami zobaczyłem balon.
He usually sleeps beyond noon. On zazwyczaj śpi dłużej niż do południa.
This is beyond our possibilities. To jest poza zasięgiem naszych możliwości.

OPPOSITE – oznacza położenie po drugiej stronie, naprzeciw (obiektu, obszaru itp.). Ten przyimek angielski jest często stosowany do określania pozycji naprzeciw budynku.

There is a school opposite the church. Naprzeciwko kościoła znajduje się szkoła.

UPON – oznacza położenie na jakiejś powierzchni. Jest bardzo formalnym synonimem przyimka on; najczęściej występuje w wyrażeniu once upon a time.

Who threw the apple upon the ground? Kto rzucił to jabłko na ziemię?

AGAINST – oznacza położenie na przeciw kogoś, czegoś; również przeciwko komuś, czemuś.

The dogs are standing against each other. Psy stoją na przeciwko siebie.
Why are you always against my ideas? Dlaczego jesteś zawsze przeciwko moim pomysłom?

ONTO – stosowany do podkreślenia ruchu na jakieś miejsce, płaszczyznę, przedmiot itp.

I put the dice onto a dictionary. Położyłem kostkę na słowniku.

VIA – oznacza ruch przez jakieś miejsce, obszar geograficzny, urządzenie techniczne, instalację itp.

Let’s fly via Berlin. Polećmy przez Berlin.
The road leads via the new bridge. Droga prowadzi przez nowy most.
Nowadays the news spread immediately via the Internet. W obecnych czasach wiadomości rozprzestrzeniają się błyskawicznie przez Internet.

Inne przyimki angielskie (część pierwsza)

butoprócz
fordla
likejak, tak jak, podobny
unlikew przeciwieństwie do
offz, ze
towardw kierunku (UK)
towardsw kierunku (US)
withz (czymś, kimś)
withinw obrębie, w środku, wewnątrz
withoutbez
asjako, jak

BUT – jako przyimek oznacza oprócz, z wyjątkiem; słówka używamy więc do określenia jakiegoś wyjątku, czegoś, co nie wchodzi w skład jakiejś grupy.

He was tired but happy. Był zmęczony, ale szczęśliwy.
She liked all school subjects but Chemistry. Ona lubiła wszystkie przedmioty szkolne poza chemią.
We had nothing but fun during the trip. W czasie wycieczki nie mieliśmy nic poza zabawą.
Everyone is here but you. Każdy tu jest oprócz ciebie.

FOR – wskazuje, że jakaś czynność lub przedmiot jest dla kogoś, czegoś; Oprócz tego wiele innych znaczeń wskazujących: cel, powód, funkcję itp.

Is this flower for me? Czy ten kwiat jest dla mnie?
He did it for fun. On to zrobił dla zabawy.
This software is for protection against malware. Ten program służy ochronie przed złośliwym oprogramowaniem.
We’re going for the championship. Idziemy po mistrzostwo.

LIKE – wskazuje podobieństwo i oznacza jak, tak jak.

She is wearing a red hat, like a friend of hers. Ona ma na sobie czerwony kapelusz tak jak jej koleżanka.
There’s no other like you. Nie ma innej, takiej samej jak ty (…drugiej jak ty).
What is it like in Australia? Jak jest w Australii?

UNLIKE – oznacza w przeciwieństwie do kogoś, czegoś; wskazuje odmienność i różnicę od innych przedstawicieli tego samego rodzaju gatunku. Za pomocą tego przyimka można również wyrażać odmienne od typowych zachowania, które są charakterystyczne dla kogoś lub czegoś.

Unlike the others, she was wearing a yellow hat. W przeciwieństwie do innych ona miała na sobie żółty kapelusz.
This movie is unlike any others nominated for the reward. Ten film jest niepodobny któremukolwiek innemu zgłoszonemu do nagrody.
It was very unlike her to get so nervoused. To było do niej niepodobne, żeby się tak zdenerwować.

OFF – wskazuje ruch oddalania lub położenie z dala w przestrzeni lub czasie; również, że coś zostało: usunięte, wyłączone, przestało trwać, funkcjonować; również wolne w pracy, obniżkę cen.

The ball fell off the table. Piłka spadła ze stołu.
She left me and she’s far off now. Zostawiła mnie i teraz jest daleko (stąd).
Turn off the TV. Wyłącz telewizor.
Miss Jones is off today. Pani Jones nie ma dzisiaj w pracy.

TOWARD – wskazuje ruch w kierunku czegoś, kogoś. Jest to angielski synonim słówka towards.

The dog is going toward the hydrant. Pies idzie w kierunku hydrantu.

TOWARDS – wskazuje ruch w kierunku czegoś, kogoś. Jest to amerykański synonim słówka toward.

The dog is going towards the hydrant. Pies idzie w kierunku hydrantu.

WITH – wskazuje obecność, posiadanie czegoś; również sposób, w jaki coś osiągnięto, lub coś się dzieje.

I like coffee with milk. Lubię kawę z mlekiem.
Come with me. Chodź ze mną.
We achieved it with a great effort. Osiągnęliśmy to z wielkim trudem.
I want a car with a 4WD. Chcę mieć samochód z napędem na cztery koła.
Wisdom comes with age. Mądrość przychodzi z wiekiem.
My dog welcomes me with joy. Mój pies wita mnie z radością.
Be careful with the spider. Uważaj (bądź ostrożny) z tym pająkiem.

WITHIN – wskazuje, że coś mieści się, jest zawarte w innym przedmiocie, we wskazanym zakresie (dowolnych danych), w określonej przestrzeni (np. pomiędzy punktem A i B) lub czasie.

I’ll be back within an hour. Będę z powrotem w ciągu godziny.
You’ll find a gas station within 20 miles. Znajdziesz stację paliw do 20 kilometrów (stąd).
We’re looking for a new manager but only within our employees. Szukamy nowego managera, ale tylko wśród naszych pracowników.

WITHOUT – wskazuje na brak lub nieobecność czegoś.

przyimki angielskie

I like coffee without milk. Lubię kawę bez mleka.

Sorry, I’m going without you. Przykro mi, idę bez ciebie.
She went without an umbrella. Poszła bez parasola.
I passed without any mistake. Zdałem bez żadnego błędu.

AS – opisuje podobieństwo do czegoś; również zajmowane stanowisko lub funkcję.

It was hot as it is in Africa. Było gorąco jak w Afryce.
It’s cold as ice (is). To jest zimne jak lód.
He works as a supervisor. On pracuje jako kierownik.

Przyimki angielskie AS vs LIKE

Obydwa przyimki angielskie znaczą taki jak, jak, ale stosuję się je odmiennie.

LIKE – oznacza podobieństwo w wyglądzie, charakterze, rodzaju. W zdaniu za like występuje rzeczownik.

AS – oznacza podobieństwo w metodzie, sposobie. W zdaniu za as występuje podmiot i orzeczenie, jednak często orzeczenie jest pomijane: It’s cold as ice (is). W znaczeniu pracować jako za as występuje rzeczownik.

Inne przyimki angielskie (część druga)

alongwzdłuż (poruszać się)
amidwśród, między
besidesoprócz, poza tym, ponadto
despitemimo
exceptz wyjątkiem, oprócz
thanniż, od
underneathpod, poniżej
abouto (kimś, czymś)
aboutokoło

ALONG – oznacza ruch wzdłuż linii, brzegu czegoś.

The dog was going along the fence. Pies szedł wzdłuż płotu.

AMID – jest bardzo podobne znaczeniowo do przyimka among i oznacza położenie wśród, między, pośród, jest jednak bardziej formalny i rzadziej stosowany od swojego synonimu.

I am amid happy people. Jestem pośród szczęśliwych ludzi.

BESIDES – oznacza oprócz, poza tym, ponadto.

He is a doctor, and besides he plays the saxophone very well. Jest lekarzem, a oprócz tego gra bardzo dobrze na saksofonie.

DESPITE – stosuje się do określania efektów, okoliczności, które zaistniały pomimo innych działań lub okoliczności.

Despite the rain he went to work by bike. Mimo deszczu pojechał do pracy rowerem.

EXCEPT – stosuje się do przed rzeczą lub osobą, która różni się od pozostałych.

All fish are yellow except for this one. Wszystkie ryby są żółte oprócz tej.
All the students were on the trip to Prague except me. Cała klasa oprócz mnie była na wycieczce w Pradze.

THAN – stosuje się przed drugą rzeczą lub osobą w porównaniach.

Jerry has got more fish than Tom. Jerry ma więcej rybek niż Tom.
Will it take more than a week? Czy to zajmie dłużej niż tydzień?

UNDERNEATH – jest rzadziej występującym synonimem słowa under; stosuje się do określenia położenia pod czymś, szczególnie gdy coś jest całkowicie przykryte.

What are you hiding underneath the coat? Co chowasz pod płaszczem?

ABOUT – jako przysłówek służy głównie do określenia o czym, o kim jest rozmowa, film, książka itp.

This book is about alien invasion. Ta książka jest o inwazji obcych.

Artykuł okazał się przydatny? To teraz czas na naukę zaimków w języku angielskim.

Tagi artykułu:

 • after
 • before
 • during
 • for'
 • past
 • przyimki angielskie
 • since
 • until