Cały poziom A1 za darmo,
bez ograniczeń czasowych!

Sprawdź za darmo

Regulamin i polityka prywatności serwisu www.vocabus.pl

Regulamin serwisu www.vocabus.pl

§ 1
DEFINICJE I INTERPRETACJA

1.) SERWIS INTERNETOWY ’Serwis internetowy’, 'Serwis’, 'Vocabus.pl’ oznacza polską platformę internetową dostępną pod adresem www.vocabus.pl służącą do nauki słownictwa języków obcych za pośrednictwem Internetu.

2) ’Administrator’ oznacza podmiot świadczący opisane w Regulaminie usługi drogą elektroniczną; Administratorem jest Agnieszka Piwar prowadząca działalność gospodarczą pod firmą FiloMedia Agnieszka Piwar, z siedzibą w Warszawie (00-656), ul. Śniadeckich 23/23, NIP: 9691335847, REGON: 141715600.

3) ’Konto Użytkownika’, 'Konto’ oznacza element Serwisu, wydzielony dla danego Użytkownika, umożliwiający korzystanie z funkcjonalności Serwisu w sposób ograniczony ’ przy korzystaniu z Pakietu Standard, bądź pełny ’ przy korzystaniu z płatnego Pakietu Premium;

4) ’Usługa dostępu’ oznacza usługę świadczoną przez Administratora na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami), przedmiotem której jest dostęp do funkcjonalności oferowanych przez Serwis dla Użytkowników w bezpłatnym Pakiecie Podstawowym, bądź w płatnym Pakiecie Premium. Warunkiem koniecznym korzystania z Usługi dostępu jest zarejestrowanie i zalogowanie się Użytkownika do indywidualnego Konta Użytkownika.

5) ’Pakiet Podstawowy’ oznacza element Serwisu dostępny po zarejestrowaniu i zalogowaniu się Użytkownika do Konta, oferujący Usługę dostępu do bezpłatnego korzystania z części funkcjonalności oferowanych przez Serwis, tj. za wszystkich ośmiu etapów nauki;

b) powtórek;

c) słownika na poziomie A1;

d) gotowych zestawów tematycznych na poziomie A1;

e) możliwości tworzenia własnych zestawów;

f) kalendarza;

g) statystyk;

h) generatora zestawów.

6) ’Pakiet Premium’ oznacza element Serwisu dostępny po zarejestrowaniu i zalogowaniu się Użytkownika do Konta, oferujący Usługę płatnego dostępu do całości funkcjonalności Serwisu, oferowanych Użytkownikowi przez Serwis, tj. po dokonaniu zapłaty Abonamentu. Pakiet Premium oznacza możliwość korzystania z:

a) wszystkich 8 etapów nauki;

b) powtórek;

c) słownika bez ograniczenia poziomów;

d) gotowych zestawów tematycznych bez ograniczenia poziomów;

e) możliwości tworzenia własnych zestawów;

f) kalendarza;

g) statystyk generatora zestawów;

i) pracy w grupach;

j) możliwości dodawania własnych haseł do słownika.


3. ROZLICZENIA


1) ’Cena’ oznacza całkowitą cenę Produktu wyrażoną w złotych polskich nieuwzględniającą rabatów i promocji, o ile nie jest to wyraźnie zaznaczone. Wszystkie ceny są cenami brutto, tj. uwzględniają wszystkie należne podatki, w tym VAT.

2) ’Kod Rabatowy’ oznacza kombinację cyfr, liter lub innych znaków, której wpisanie w wyznaczonym dla tego miejscu na Koncie Użytkownika powoduje udzielenie Użytkownikowi rabatu w wysokości wskazanej w zasadach akcji promocyjnej.

 • 3) ’Podmiot realizujący płatność’ Wszystkie płatności realizowane w Serwisie dokonywane są za pomocą karty kredytowej lub przelewu internetowego za pośrednictwem PayU.pl – serwisu internetowego, który jest prowadzony przez PayU Spółkę Akcyjną z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań ’ Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, numer NIP 7792308495, REGON 300523444, kapitał zakładowy 4 000 000 złotych, kapitał wpłacony 4 000 000 złotych, będącą dostawcą usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, pod adresem strony internetowej: https://payu.pl. Wykonywanie transakcji płatniczych za pośrednictwem payu.pl podlega zasadom opisanym w Regulaminie Systemu PayU, zamieszczonego na stronie http://www.payu.pl/pliki-do-pobrania/regulaminy-i-informacje.


4. INNE


 • 1) ’Regulamin’ oznacza niniejszy regulamin;
  • 2) ’Newsletter’ oznacza bezpłatną usługą skierowaną do osób zainteresowanych korzystaniem z niej oraz zarejestrowanych w Serwisie Użytkowników, polegającą na okresowym wysyłaniu biuletynu informacyjnego drogą elektroniczną na wskazany adres poczty elektronicznej; w biuletynie informacyjnym przedstawiana oferta handlowa zamieszczona w Serwisie;
  • 3) ’Klasyfikacja CEFR’ oznacza stopień znajomości języka obcego Użytkownika klasyfikacji Common European Framework of Reference for Languages przyjętej przez Radę Europy. Wprowadzono sześć poziomów określających umiejętności w mówieniu, słuchaniu, czytaniu i pisaniu, oznaczonych wielką literą oraz cyfrą: A1, A2, B1, B2, C1, C2, przy czym poziom A1 odpowiada najmniejszemu stopniu znajomości języka, a poziom C2 ’ największemu;
  • 4) ’Facebook’oznacza serwis społecznościowy prowadzony pod adresem www.facebook.com;
  • 5) ’Ustawa o ochronie danych osobowych’ oznacza ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.);
  • 6) ’Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną’ oznacza ustawę z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);
  • 7) ’Kodeks cywilny’ oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16 poz. 93 z późn. zm.);
 • 8) ’Prawo autorskie’ oznacza ustawę z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631).


§ 2
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Przedmiotowy Regulamin świadczenia Usługi dostępu do serwisu Vocabus.pl został stworzony na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami) przez Administratora. Vocabus.pl to produkt stanowiący własność intelektualną Administratora i zawierający aktualizowany i rozbudowywany zbiór danych z zakresu nauki języków obcych, obejmujący: system 8 etapów nauki; system powtórek słownictwa przyswojonego za pomocą Serwisu; słownik z możliwością dodawania własnych haseł przez Użytkowników Pakietu Premium; gotowe zestawy tematyczne; możliwość tworzenia własnych zestawów; generator zestawów; kalendarz służący do poprawnej organizacji nauki; statystyki, czyli algorytm pozwalający na wykonywanie zestawień dziennych/tygodniowych/miesięcznych, które umożliwiają Użytkownikowi śledzenie postępów w nauce poprzez dostępne na stronie informacje o ilości nauczonych słów, wykonanych powtórkach czy czasie spędzonym przy nauce; możliwość pracy w grupach, tj. m. in. tworzenia zestawów do nauki, a następnie udostępniania ich innym członkom grupy.

 • 2. Serwis oferuje Usługę dostępu do nowoczesnego systemu nauki słownictwa języków obcych za pośrednictwem Internetu. Vocabus.pl umożliwia bezpłatną rejestrację w Serwisie. Dzięki zarejestrowaniu w Serwisie Użytkownik otrzymuje możliwość bezpłatnego korzystania z Pakietu Podstawowego. Po uiszczeniu opłaty, której wysokość i warunki zostały opisane w niniejszym Regulaminie, Użytkownik otrzymuje możliwość korzystania z Pakietu Premium w zakresie jednego języka obcego przez czas zgodny z wykupioną opcją według Cennika.
 • 3. Warunkiem koniecznym otrzymywania Newslettera oraz rejestracji konta Użytkownika w Serwisie jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.
 • 4. Warunkiem koniecznym otrzymywania Newslettera oraz rejestracji konta Użytkownika w Serwisie jest udzielenie zgody na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
 • 5. Rejestracja Konta jest dozwolona dla osób od 13 roku życia. Korzystanie ze strony przez osoby niepełnoletnie jest możliwa wyłącznie za zgodą ich rodziców lub prawnych opiekunów.
 • 6. Rejestrując się, Użytkownik gwarantuje, że wszystkie podane dane są prawdziwe i poprawne.
 • 7. Podczas rejestracji niedopuszczalne jest korzystanie z danych (np. nazwy użytkownika, imienia, nazwiska, zdjęcia itd.), które naruszają prawa osób trzecich.
 • 8. Podawanie danych niezgodnych z prawem lub poniższym regulaminem jest niedozwolone.
 • 9. Każdy Użytkownik ma nieograniczone prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.
 • 10. Odbiorcą danych osobowych Użytkowników jest Administrator.
 • 11. Zamówienie Pakietu Premium jest dobrowolne.
 • 12. Żaden fragment publikacji umieszczonych na portalu www.vocabus.pl nie może być wykorzystany w całości bądź jakiejkolwiek części do innych celów niż osobiste, edukacyjne, tj. w szczególności: powielany, przetwarzany, tłumaczony, wprowadzony do obrotu, modyfikowany, chociażby w formie częściowej, utrwalany oraz rozpowszechniany, w tym poprzez umieszczenie na serwerze, bez zgody Administratora.
 • 13. Każdy z Użytkowników zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich wynikających z obowiązujących przepisów prawa pod rygorem odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz karnej.
 • 14. Wymagania techniczne serwisu.

§ 3
KORZYSTANIE Z USŁUGI DOSTĘPU

1. REJESTRACJA KONTA UŻYTKOWNIKA

 • 1) W celu zarejestrowania Konta w Serwisie, Użytkownik wypełnia formularz rejestracji konta dostępny w zakładce 'Rejestracja’ uzupełniając puste pola formularza poprzez podanie kolejno następujących danych: nick/login, czyli nazwa użytkownika, aktualny adres email, hasło, powtórzenie wpisanego hasła. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego należy uruchomić link umieszczony pod polem 'Stwórz konto’.
  • 2) Warunkiem koniecznym rejestracji Konta Użytkownika w Serwisie jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych Użytkownika. Rejestracja jest jednocześnie zapisaniem się do newslettera i wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji handlowych od Administratora serwisu internetowego Vocabus.
  • 3) Po dokonaniu rejestracji, Użytkownik może zalogować się do Serwisu przy pomocy podanych w trakcie rejestracji loginu oraz hasła.

4) Rejestracja może też odbywać się poprzez wykorzystanie usługi Facebook Connect. Jeżeli w ramach usługi Facebook Connect osoba dokonująca rejestracji złoży wszelkie oświadczenia woli niezbędne dla przekazania przez podmiot świadczący usługę Facebook Connect jej danych wymaganych dla założenia

 • Konta i zaakceptuje brzmienie Regulaminu, a oświadczenia te wraz z danymi wymaganymi do założenia Konta dotrą do Administratora, Konto zostanie założone.
  • 5) Po zalogowaniu się na Konto Użytkownika istnieje możliwość uzupełnienia profilu w zakładce Mój Profil poprzez wypełnienie pól formularza: Imię, Nazwisko, Rok urodzenia, Miejscowość oraz poprzez dołączenia obrazka. Celem zapisania danych należy uruchomić link umieszczony pod polem 'Zapisz zmiany’.
  • 6) Usunięcie konta z Serwisu następuje przez uruchomienie linku umieszczonego pod polem 'Chcę usunąć swoje konto’ lub wysłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail Administratora: kontakt@vocabus.pl o treści wyraźnie wskazującej na wolę usunięcia konta.

2. PROCEDURA ZAKUPU USŁUGI DOSTĘPU DO PAKIETU PREMIUM

 • 1) Po zarejestrowaniu i zalogowaniu do Konta Użytkownik ma możliwość wykupienia Pakietu Premium.
  • 2) Po kliknięciu w opcję 'wybierz abonament, a następnie wyborze jednego z czterech oferowanych abonentów Użytkownik zostaje przekierowany na stronę płatności PayU.
  • 3) Użytkownik realizuje płatność zgodnie z Regulaminem Systemu PayU.
  • 4) Po poprawnym zakończeniu płatności w serwisie PayU.pl oraz po zaksięgowaniu opłaty na koncie bankowym Administratora, na Koncie Użytkownika zostaje aktywowany Pakiet Premium na czas zgody z wykupioną opcją.
  • 5) Administrator wskazuje, że dopuszcza możliwość zapłaty za Pakiet Premium za pośrednictwem przelewu tradycyjnego wysłanego na rachunek bankowy Administratora o numerze 48 1090 2851 0000 0001 4276 9861. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko Użytkownika oraz login, którym posługuje się w Serwisie. Po dokonaniu przelewu w formie tradycyjnej Użytkownik powinien poinformować Administratora o fakcie dokonania polecenia przelewu na rachunek Administratora w formie wiadomości elektronicznej wysłanej na adres: pomoc@vocabus.pl.
  • 6) Po przesłaniu nam takiej informacji i zarejestrowaniu wpływu na rachunek bankowy aktywujemy Twoje konto.

3. CENNIK PAKIETU PREMIUM

 • 1) Cennik Pakietu Premium widoczny jest dla zalogowanych Użytkowników po uruchomieniu linka umieszczonego pod polem 'wybierz abonament’.
  • 2) Vocabus.pl oferuje cztery rodzaje długości abonamentu w Pakiecie Premium:
  • a) 1-miesięczny ’ cena: 12,00 zł (słownie: dwanaście złotych)
  • b) 3-miesięczny ’ cena: 33,00 zł (słownie: trzydzieści trzy złote)
  • c) 6-miesięczny ’ cena: 60,00 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych)
  • d) 12-miesięczny ’ cena: 96,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć złotych).
  • 3) Abonament Pakietu Premium opłacany jest przez Użytkownika z góry, zgodnie z wykupioną opcją jego trwania.
  • 4) Kolejny wykupiony abonament Pakietu Premium opłacony przed zakończeniem trwania poprzedzającego, zostanie uaktywniony dopiero po zakończeniu trwania abonamentu poprzedniego.
 • 5) Po wygaśnięciu opłaconego okresu abonamentu dostęp do Pakietu Premium zostaje zablokowany.
  • 6) Jeżeli Konto Użytkownika zostanie usunięte z przyczyn leżących po jego stronie przed zakończeniem okresu trwania abonamentu Pakietu Premium wykupionego przez tego Użytkownika, Administrator dokona zwrotu uiszczonej przez Użytkownika opłaty za abonament w wysokości proporcjonalnej do niewykorzystanej części okresu abonamentu Pakietu Premium pomniejszonej o rzeczywiście poniesione udokumentowane wydatki Administratora w ramach wywiązywania się przez niego z umowy usługi w trakcie trwania abonamentu.
  • 7) Ceny oraz zakres usług w pakiecie może ulec zmianie zgodnie z trybem zmiany regulaminu wskazanym w niniejszym Regulaminie.

4. SZCZEGÓLNE OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA W ZAKRESIE FUNKCJONALNOŚCI SERWISU – DODAWANIE WIZUALIZACJI DO ZESTAWU UDOSTĘPNIANEGO GRUPIE.

 • 1) Vocabus.pl umożliwia Użytkownikowi dodawanie własnych haseł do zestawów umieszczonych w Serwisie. Dodając własne słowo do zestawu opatrzone zdjęciem, grafiką lub inną wizualizacją, które następnie będzie udostępnione Grupie Użytkownik gwarantuje, że owa wizualizacja nie będzie:
  • ’ przedstawiała treści erotycznych ani pornograficznych,
  • ’ reklamowała stosowania tytoniu lub alkoholu,
  • ’ reklamowała klubów rozrywki dla dorosłych lub podobnych miejsc kojarzących się z usługami towarzyskimi,
  • ’ wskazywała na poparcie polityczne jakiejkolwiek partii politycznej,
  • ’ obrażała jakiegokolwiek z wyznań religijnych.
  • 2) Użytkownik dodający wizualizację do zestawu udostępnianego następnie Grupie przyjmuje do wiadomości, że nie może dodawać zdjęć ani innych wizualizacji przedstawiających znaki towarowe, logotypy lub inne podlegające ochronie w myśl ustawy Prawo autorskie bez odpowiednich zezwoleń na publikację lub licencji otrzymanych od twórców lub właścicieli wizualizacji czy znaków towarowych. Odpowiedzialność za wystąpienie o zezwolenie i jego posiadanie leży po stronie Użytkownika dodającego wizualizację.

§ 4
PRAWA AUTORSKIE

 • 1. Zalogowanie do serwisu po raz pierwszy zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu równoznaczne jest z udzieleniem przez Administratora (jako Licencjodawcę) nieodpłatnej, niewyłącznej, nieprzenaszalnej i jednostanowiskowej licencji na korzystanie w Pakiecie Podstawowym z informacji zawartych w bazie danych Serwisu ograniczonych zakresem Pakietu Podstawowego, wyłącznie dla własnych potrzeb, zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w przedmiotowym Regulaminie, za pośrednictwem sieci Internet i serwera serwisu Vocabus.pl.
 • 2. Zalogowanie do serwisu oraz wykupienie Pakietu Premium zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu równoznaczne jest z udzieleniem przez Administratora (jako Licencjodawcę) nieodpłatnej, niewyłącznej, nieprzenaszalnej i jednostanowiskowej licencji na korzystanie w Pakiecie Premium z informacji zawartych w bazie danych Serwisu wyłącznie dla własnych potrzeb, zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w przedmiotowym Regulaminie, za pośrednictwem sieci Internet i serwera serwisu Vocabus.pl.
 • 3. Licencja nie obejmuje korzystania z Projektu lub Projektu Dostosowanego na następujących polach eksploatacji w zakresie:
  • ’ utrwalania oraz zwielokrotniania drukiem, techniką kserograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, wykonywania odbitek, itp.
  • ’ Wprowadzenia do obrotu, użyczenia oraz odpłatności z tytułu odsprzedaży
  • ’ rozpowszechniania poprzez publiczne dalsze udostępnianie (w szczególności w Internecie, na ogólnodostępnych wystawach, przy prezentacji i reklamie w mediach, utrwalaniu na nośnikach elektronicznych), publikację (we wszelkich formach wydawniczych) a także poprzez wystawianie, wyświetlanie, odtworzenie w każdej możliwej formie.
 • 4. Licencja na korzystanie z danych w Pakiecie Podstawowym udzielana jest na czas nieokreślony.
 • 5. Licencja na korzystanie z danych w Pakiecie Premium udzielana jest na czas zgodny z wykupioną opcją.
 • 6. W ramach dobrowolnego tworzenia własnych zestawów oraz dodawania własnych haseł, Użytkownik przekazuje administratorowi niewyłączne, nieodpłatne, niezbywalne, nieograniczone w czasie, treści i przestrzeni prawo do korzystania z treści zamieszczonych przez siebie w Serwisie.


§ 5
ODSTĄPIENIE OD UMOWY USŁUGI

 • 1. Użytkownik będący Konsumentem może odstąpić od umowy Usługi dostępu bez podawania przyczyny w ciągu 10 (słownie: dziesięć) dni kalendarzowych od dnia otrzymania zrealizowanego zamówienia na Konto Użytkownika pod warunkiem jednak, że nie rozpoczął korzystania z Usługi. Za moment rozpoczęcia świadczenia Usługi w przypadku korzystania z Pakietu Podstawowego uznaje się chwilę pierwszego zalogowania się przez Użytkownika do Serwisu, zaś w przypadku Pakietu Premium uznaje się chwilę pierwszego zalogowania się przez Użytkownika do Serwisu po dokonaniu wybranej opłaty aktywacyjnej Pakietu Premium.
 • 2. Odstąpienie od umowy wymaga wysłania na adres Administratora pisemnego oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w ustępie poprzedzającym. Koszt wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy ponosi Użytkownik. W przypadku zakupienia Pakietu Premium Administrator zwróci Użytkownikowi w terminie 14 dni uiszczoną przez Użytkownika należność.
 • 3. Użytkownik niebędący Konsumentem nie może odstąpić od umowy Usługi dostępu.


§ 6
REKLAMACJE

 • 1. Każdy Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu.
 • 2. Reklamacja musi zostać sporządzona w formie pisemnej i powinna zawierać: dane osobowe, nazwę konta użytkownika oraz opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacje należy składać na adres e-mail kontakt@vocabus.pl lub na adres siedziby Administratora.
 • 3. Administrator ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 (słownie: czternaście) dni kalendarzowych.

§ 7
NEWSLETTER

 • 1. Newsletter uważa się za zamówiony, jeżeli odbiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny poprzez wypełnienie imieniem i nazwiskiem oraz adresem e-mail formularza zamieszczonego na stronie głównej Vocabus.pl zatytułowanego Newsletter oraz uruchomienie linka umieszczonego pod polem 'Zapisz się’.
 • 2. Dane podane w zamówieniu Newslettera podlegają ochronie prawnej zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.
 • 3. Odbiorca może zrezygnować z otrzymywania Newslettera przez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail Administratora: pomoc@vocabus.pl o treści wyraźnie wskazującej na wolę rezygnacji z otrzymywania Newslettera.

§ 8
ZMIANY REGULAMINU

 • 1. W razie wprowadzenia zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje o tym fakcie Użytkowników za pomocą wiadomości e-mail na adres Użytkownika wskazany w formularzu rejestracji Konta Użytkownika. W terminie 14 dni od daty otrzymania powiadomienia, Użytkownik może usunąć Konto Użytkownika z Serwisu w trybie natychmiastowym. Jeżeli Użytkownik nie skorzysta z tej możliwości, oznacza to, że zaakceptował Regulamin w zmienionym brzmieniu z upływem ostatniego dnia terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
 • 2. Zmiana Regulaminu może być również przeprowadzona w ten sposób, że w trakcie logowania do Konta Użytkownik będzie miał możliwość zapoznania się i zaakceptowania nowego brzmienia Regulaminu. Jeżeli Użytkownik nie zaakceptuje w takim wypadku zmiany Regulaminu, Konto Użytkownika ulegnie zamknięciu z upływem 14 dni od daty odmowy akceptacji zmiany Regulaminu, chyba że Użytkownik w tym czasie zaakceptuje zmianę Regulaminu. W razie odmowy zaakceptowania zmiany Regulaminu, Użytkownik nie jest uprawniony do zawierania Umów Usługi dostępu. Zmieniony Regulamin obowiązuje Użytkownika od chwili zaakceptowania przez niego nowego brzmienia Regulaminu.
 • 3. Do Umów Usługi dostępu zawartych przed wejściem w życie nowego brzmienia Regulaminu należy stosować jego postanowienia w brzmieniu dotychczasowym.
 • 4. Zmiana danych Administratora lub danych kontaktowych nie wymaga stosowania przez Administratora procedury opisanej w pkt 1 lub 2 niniejszego paragrafu; Administrator jest jednak zobowiązany powiadomić Użytkowników o takich zmianach.

§ 9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.01.2014 r.
 • 2. Ewentualne spory powstałe między Użytkownikiem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Administratorem rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Administratora.
 • 3. Ilekroć w Regulaminie przewidziano możliwość lub obowiązek skontaktowania się Użytkownika z Administratorem, kontakt taki powinien nastąpić przy użyciu poczty elektronicznej na adres e-mail Administratora: pomoc@vocabus.pl
 • 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 • 5. Polityka prywatności stanowi załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu jako jego integralna część.

Polityka Prywatności Serwisu www. vocabus.pl oraz wykorzystywania plików cookies.

 • Niniejsza Polityka Prywatności, stanowiąca załącznik do Regulaminu Serwisu Internetowego www.vocabus.pl jako jego integralną część, określa zasady przetwarzania danych osobowych i warunki zachowania poufności Użytkowników Serwisu.
 • 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku jest Agnieszka Piwar prowadząca działalność gospodarczą pod firmą FiloMedia Agnieszka Piwar, z siedzibą w Warszawie (00-656), ul. Śniadeckich 23/23, NIP 9691335847, REGON: 141715600; (dalej zwany 'Administratorem’).
 • 2. Dane osobowe przekazywane Administratorowi są przechowywane i przetwarzane na zasadach określonych w prawie polskim, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
 • 3. Dane osobowe zbierane w Serwisie są udostępniane przez Użytkownika poprzez wypełnienie dostępnych w Serwisie formularzy online, podczas kontaktu za pomocą wiadomości elektronicznych lub kontaktu telefonicznego, a także są pobierane automatycznie przez system informatyczny wykorzystywany przez Administratora podczas wizyty Użytkownika na stronie internetowej Serwisu. Podanie prawdziwych danych osobowych przez Użytkowników jest dobrowolne i niezbędne do zrealizowania transakcji zawieranej za pośrednictwem Serwisu.
 • 4. Użytkownik dokonujący korzystający z Usług oferowanych w Serwisie będzie zobowiązany podać: login, imię i nazwisko, adres e-mail. Ponadto Użytkownik jest uprawniony do podania roku urodzenia, miejsca zamieszkania oraz załadowania obrazka.
 • 5. W sytuacji kontaktu telefonicznego lub kontaktu email Użytkownik może zostać poproszony o podanie nazwy Użytkownika, imienia i nazwiska, loginu oraz adresu email.
 • 6. Dane osobowe Użytkowników są wykorzystywane także w celu promocji oferowanych przez nich produktów w Serwisie oraz w celu przeprowadzenia rozliczeń z Administratorem Serwisu.
 • 7. Dane Klientów, którzy zarejestrowali konto w Serwisie, są przetwarzane za ich zgodą.
 • 8. Adres email wpisany przy rejestracji konta Użytkownika, będzie wykorzystany w celu wysyłki Newslettera.
 • 9. Dane osobowe, które Użytkownik podaje podczas kontaktu email lub telefonicznego z Administratorem Serwisu będą wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie Użytkownika.
 • 10. W przypadku podejrzenia złamania prawa, dane osobowe będą udostępnione odpowiednim organom państwowym a w sytuacji kontroli także upoważnionym pracownikom Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe mogą być także udostępnione podmiotom, które w imieniu Administratora Serwisu podejmą działania windykacyjne.
 • 11. Administrator Serwisu pod żadnym pozorem nie odsprzedaje i nie udostępnia danych osobowych podmiotom trzecim poza sytuacjami opisanymi powyżej.
 • 12. Administrator Serwisu będzie się kontaktował z Użytkownikami przede wszystkim za pośrednictwem poczty elektronicznej lub ewentualnie telefonicznie lub listownie w sprawach związanych z realizacją zamówień zawieranych za pośrednictwem Serwisu.
 • 13. Każdy Użytkownik ma prawo zmienić lub zaktualizować swoje dane osobowe, samodzielnie dokonując zmiany w profilu Użytkownika dostępnym online po zalogowaniu do konta w Serwisie lub, w razie problemów, przesyłając dyspozycję do Administratora Serwisu e-mailem na adres: kontakt@vocabus.pl.
 • 14. Administrator Serwisu dokłada wszelkich starań do skutecznej ochrony przetwarzanych danych osobowych. Dane osobowe przekazywane ze strony internetowej na serwer Administratora zostały zabezpieczone szyfrowanym połączeniem SSL. Administrator Serwisu zabezpiecza dane osobowe stosując wysoki poziom zabezpieczeń wskazany w Rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r., Nr 100, poz. 1024).
 • 15. Do danych osobowych przetwarzanych w systemie Administratora systemu mają dostęp wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w systemie Administratora.
 • 16. Niniejszy dokument nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec Administratora Serwisu, o ile roszczenia te nie będą wynikały z obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawa.
 • 17. W Serwisie znajdują się odnośniki i przekierowania do innych stron www, Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności, które obowiązują na tych stronach.
 • 18. Podmiotem zbierającym dane jest Administrator Serwisu.

19. Podczas wizyty w Serwisie system Administratora automatycznie pobiera tzw. pliki cookies, tj.: publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie nazwę stacji klienta, nazwa Użytkownika podawana w procesie autoryzacji, czas nadejścia zapytania, pierwszy wiersz żądania http, kod odpowiedzi http, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio

 • odwiedzanej przez Użytkownika – w przypadku gdy przejście do strony Serwisu nastąpiło przez link, informacje o przeglądarce Użytkownika, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy połączeniu. Dane te są gromadzone wyłącznie dla potrzeb prowadzenia statystyki oraz ewentualnej poprawy działania Serwisu.
 • 21. Administrator Serwisu wykorzystuje pliki cookies w celu umożliwienia logowania się do konta w Serwisie, monitorowania ruchu Użytkowników w Serwisie, opracowania statystyk korzystania z Serwisu. Pliki cookies pozwalają ponadto Użytkownikom na zachowanie ich parametrów nawigacyjnych w Serwisie.
 • 22. Użytkownik może w dowolnym momencie zablokować zbieranie takich informacji wyłączając opcję obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki. Administrator Serwisu nie gwarantuje jednak poprawnego działania Serwisu przy nieaktywnej obsłudze cookies w przeglądarce.
 • 23. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym dokumencie. 

  Masz pytania? Napisz do nas!