Cały poziom A1 za darmo,
bez ograniczeń czasowych!

Sprawdź za darmo

Gramatyka

Zaimki angielskie

Marta

Zaimki angielskie (pronouns) są to słowa, które w zdaniu służą do zastępowania rzeczownika lub wyrażenia rzeczownikowego. Często służą do zastępowanie podmiotu, który wcześniej wystąpił w wypowiedzi i w ten sposób pozwalają uniknąć powtórzeń. Przykład:

Can you give me the apple? Czy możesz podać mi jabłko?
I want to eat it after dinner. Chcę je zjeść po obiedzie.

Jak widzisz, w pierwszym zdaniu pada wyrażenie ’the apple’, jabłko. W kolejnym zdaniu zaimek it pozwala nam na uniknięcie powtórzenia i dzięki niemu wypowiedź jest estetyczniejsza i zwięźlejsza.

Jednak rodzajów i zastosowań zaimków jest znacznie więcej. Na tej stronie w wyczerpujący sposób wyjaśniam znaczenie i zastosowanie najważniejszych z nich. Na początek podział, a w późniejszej części tekstu przedstawię dokładny opis i praktyczne przykłady użycia w zdaniu.

Zaimki osobowe w formie podmiotu (subject pronouns)I, you, he, she, it, we, you, they
Zaimki osobowe w formie dopełnienia (object pronouns)me, you, him, her, it, us, you, them
Przymiotniki dzierżawcze (possesive adjectives)my, your, his, her, its, our, your, their
Zaimki dzierżawcze (possesive pronouns)mine, yours, his, hers, its, ours, yours, theirs
Zaimki zwrotne (reflexive pronouns)myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves
Zaimki emfatyczne (emphatic pronouns)myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves
Zaimki wskazujące (demonstrative pronouns)this, these, that, those
Zaimki względne (relative pronouns)who, whom, whose, which, that, where, why, when
Zaimki pytające (interogative pronouns)who, whom, whose, which, what
Zaimki nieokreślone (indefinite pronouns)someone, anyone, no one, everyone, somebody, anybody, nobody, everybody, something, anything, nothing, everything
Inne zaimki i określniki nieokreślonea lot of, all, another, any, both, each, either, every, neither, none, other, several, some, one, such, whoever, neither nor

Zaimki osobowe w języku angielskim

Zaimki osobowe mają dwie formy gramatyczne: podmiotu i dopełnienia. Poniżej dokładne wyjaśnienie na jakie pytania odpowiadają i jak je stosujemy.

Angielskie zaimki osobowe w formie podmiotu

Zaimki osobowe w formie podmiotu odpowiadają na pytania kto? co? i zwykle używane są na początku zdania, np.:

He is my friend. On jest moim przyjacielem.
I am a man. (Ja) jestem mężczyzną.
We are friends. (My) jesteśmy przyjaciółmi.

Zaimki w formie podmiotu mówią kto jest wykonawcą czynności. W języku angielskim, w przeciwieństwie do języka polskiego, podmiot występuje zawsze. W języku polskim konstrukcja zdania bez podmiotu jest możliwa dzięki odmianie czasownika przez osoby, co pozwala domyślić się, kto jest wykonawcą czynności. W języku angielskim czasownik ma tylko dwie formy, np.:

I go to the park. Idę do parku.
We go to the park. Idziemy do parku.
She goes to the park. Idzie do parku.

Jak widzisz, czasownik to go ma tylko dwie formy: go i goes. W języku polskim natomiast możemy powiedzieć: idę, idziesz, idziemy itd., co pozwala na uniknięcie podmiotu.

Angielskie zaimki osobowe w formie podmiotu – tabela

JaI
TyYou
OnHe
OnShe
OnoIt
MyWe
WyYou
OniThey
angielskie zaimki osobowe w formie podmiotu

Zaimki osobowe w formie dopełnienia

Zaimki osobowe w formie dopełnienia zwykle występują w dalszej części zdania i odpowiadają polskim zaimkom w celowniku, bierniku, narzędniku i miejscowniku. Mówiąc w uproszczeniu, zaimki te mówią nam kogo/czego dotyczy czynność omawiana w zdaniu, np.:

He gave her a flower. On dał jej kwiat.
She is giving him a ball. Ona daje mu piłkę.
I took them for a trip. Zabrałem ich na wycieczkę.
I am waiting for him. Czekam na niego.
They are talking about us. Oni o nas rozmawiają.

Zaimki w formie dopełnienia występują bezpośrednio po czasowniku lub po przyimku (dwa ostatnie przykłady)

Angielskie zaimki osobowe w formie dopełnienia – tabela

mnie, mi, mnąMe
ciebie, tobą, tobieYou
jego, nim, jemuHim
ją, nią, niej, jejHer
tym, jemu, temuIt
nas, nami, namUs
was, wami, wamYou
ich, nimi, nimThem
angielskie zaimki osobowe w formie dopełnienia

Zaimka one bardzo często używamy również, aby uniknąć powtarzania tego samego rzeczownika. A więc, zamiast powiedzieć:

This sandwich is too big for me, I want a smaller sandwich. Ta kanapka jest za duża, chcę mniejszą kanapkę.

mówimy:

This sandwich is too big for me, I want a smaller one. Ta kanapka jest za duża, chcę mniejszą.

Angielskie zaimki i przymiotniki dzierżawcze

Zaimki i przymiotniki dzierżawcze odpowiadają na pytanie czyj?, czyja?, czyje? itd. Należy pamiętać, że w języku polskim nie mamy takiego podziału i istnieją tylko zaimki dzierżawcze. Na początku nauki języka angielskiego może to powodować problemy ze zrozumieniem różnicy pomiędzy nimi. Na szczęście nie jest to trudna reguła do zrozumienia, ale wymaga przećwiczenia. Na początek praktyczny przykład:

This is my apple. To jest moje jabłko. (my – przymiotnik dzierżawczy)
No, it is mine. Nie, ono jest moje.
(mine – zaimek dzierżawczy)

Jak widzisz, w języku angielskim słowo moje zostało przetłumaczone jako my i mine. Przymiotnik dzierżawczy my, jak na przymiotnik przystało, musi odnosić się do jakiegoś rzeczownika (apple) i dlatego go poprzedza. Natomiast zaimek dzierżawczy służy do zastępowania rzeczownika (co również wynika z jego definicji), tak więc stosujemy go wtedy, gdy w zdaniu nie ma rzeczownika, lub rzeczownik w zdaniu pada wcześniej. Przejdźmy do dalszego omówienia różnic.

Angielskie przymiotniki dzierżawcze

Zaimki osobowe w drugim przypadku (dopełniacza) to przymiotniki dzierżawcze, które są częściej stosowane od zaimków dzierżawczych. Jak wspomniałem wyżej, występują one zawsze przed rzeczownikiem, dla którego pełnią funkcję określenia właściciela, np.:

This is her puzzle. To jest jej puzel.
Let’s go with my car. Pojedźmy moim samochodem.
We sold our house. Sprzedaliśmy nasz dom.

Angielskie przymiotniki dzierżawcze – tabela

mój, moja, mojeMy
twój, twoja, twojeYour
jegoHis
jejHer
jegoIts
nasz, nasi, naszeOur
wasz, wasi, waszeYour
ichTheir
angielskie przymiotniki dzierżawcze

Angielskie zaimki dzierżawcze

Zaimki dzierżawcze występują w zdaniu samodzielnie, tzn. nigdy nie występuje po nich rzeczownik. Najczęściej pojawiają się na końcu zdania lub zdania składowego, np.:

This is his. To jest jego.
This puzzle is mine. Ten puzel jest mój.
Let’s go with my car. No, let’s go with theirs. Pojedźmy moim samochodem. Nie, pojedźmy ich.
You sold your house and I sold mine. Wy sprzedaliście wasz dom, a ja sprzedałem mój.

Trzeba więc pamiętać, że zaimek dzierżawczy występuje dopiero po tym, jak rzeczownik dla którego jest określeniem był wymieniony, najczęściej w tym samym zdaniu lub zdaniu poprzedzającym.

Angielskie zaimki dzierżawcze – tabela

mój, moja, mojeMine
twój, twoja, twojeYours
jegoHis
jejHer
jegoIts
nasz, nasi, naszeOurs
wasz, wasi, waszeYours
ichTheirs
angielskie zaimki dzierżawcze

Angielskie zaimki zwrotne

Zaimki zwrotne mają w języku polskim, w zależności od kontekstu zdania, kilka form: SIĘ, SOBIE, SOBĄ, SIEBIE. W języku angielskim natomiast zaimek zwrotny podlega odmianie przez osoby. Stosowany jest do określania czynności, gdy podmiot i dopełnienie są tą samą osobą lub przedmiotem. Zdanie, w którym występuje zaimek zwrotny, zawsze będzie opisywał jakieś działanie, czynność, akcję, wykonywaną soie samemu. Zapoznaj się z przykładami:

He is combing himself. On się czesze grzebieniem.
I promised myself I would never do it again. Obiecałem sobie, że więcej tego nie zrobię.
You think only of yourselves. Myślicie tylko o sobie.
Why are you combing yourself now? Czemu ty się teraz czeszesz?
He only loves himself. On kocha tylko siebie.

Jak widzisz, każda osoba ma więc własny zaimek zwrotny (zobacz tabela poniżej), natomiast po przetłumaczeniu na język polski otrzymujemy zaimki zależne od sytuacji: się, siebie, sobie. To całkowicie odmienne podejście w obu językach, które wymaga a) zrozumienia, b) ćwiczeń c) osłuchania się z językiem angielskim.

Angielskie zaimki zwrotne – tabela

Jasię, sobie, sobąMyself
Tysię, sobie, sobąYourself
Onsię, sobie, sobąHimself
Onsię, sobie, sobąHerself
Onosię, sobie, sobąItself
Mysię, sobie, sobąOurselves
Wysię, sobie, sobąYourselves
Onisię, sobie, sobąThemselves
angielskie zaimki zwrotne

Zaimki angielskie: osobowe, dzierżawcze, zwrotne – tabela

Na koniec tego działu przedstawiam tabelkę, która łączy w sobie pięć rodzajów zaimków. Zapisz ją, wydrukuj, a najlepiej przepisz, ponieważ to najlepszy sposób na naukę języka angielskiego. Wszystkie słówka, które w niej się znajdują, są absolutnie niezbędne do swobodnej komunikacji.

Tabela zaimki angielskie - podsumowanie zastosowania zaimków osobowych, zaimków i przymiotników dzierżawczych oraz zaimków zwrotnych w języku angielskim
zaimki angielskie – zaimki osobowe, dzierżawcze i zwrotne – tabela na platformie Vocabus

Angielskie zaimki emfatyczne

Zaimki emfatyczne w języku angielskim mają taką samą postać jak zaimki zwrotne ale inne znaczenie. Używane są do zaakcentowania, że czynność została wykonana osobiście i samodzielnie przez podmiot. Stawia się je na końcu zdania lub też zaraz po podmiocie:

myself must go there. Sam (osobiście) muszę tam pójść.
We ourselves washed the car. Sami umyliśmy samochód.

Angielskie zaimki wskazujące

Ta grupa zaimków stosowana jest najczęściej, kiedy mamy możliwość wskazania przedmiotu/przedmiotów, znajdujących się w bliższej lub dalszej odległości, na przykład:

This is my house. To jest mój dom.
That is the car I told you about. Tamto/to jest samochód, o którym ci mówiłem.

These are his old shoes. To są jego stare buty.

Jak widzisz, we wszystkich zdaniach tak naprawdę w języku polskim możemy użyć słowa 'to’, chociaż nie zawsze to będzie najbardziej precyzyjne, to jednak nie musimy się sztywno trzymać reguły. W języku angielskim wygląda to inaczej i należy przykładać większą uwagę, do tego, z którego zaimka wskazującego korzystamy. Musimy więc właściwie dobrać liczbę – pojedyncza lub mnoga, oraz odległość, jeśli przedmiot jest blisko – this lub these, jeśli daleko – that lub those.

Angielskie zaimki wskazujące – tabela

Thisten, ta, toliczba pojedynczawskazują na bliskość
Thesete, ciliczba mnoga
Thattamten, tamta, tamtoliczba pojedynczawskazują na oddalenie
Thosetamci, tamteliczba mnoga
angielskie zaimki wskazujące

Zaimek wskazujący this

THIS (ten, ta, to tutaj) używany jest do wskazywania osoby lub rzeczy w liczbie pojedynczej, znajdującej się blisko osoby mówiącej.

wizualizacja zaimka angielskiego this, kobieta wskazuje palcem na czerwone pudełko na podłodze

This box is red. To pudełko jest czerwone.
I prefer this car. Wolę ten samochód.
Is this seat taken? Czy to miejsce jest wolne? (dosł. „Czy to miejsce jest zajęte?”)


Zaimek wskazujący that

THAT (tamten, tamta, tamto) używany jest do wskazywania osoby lub rzeczy w liczbie pojedynczej, znajdującej się dalej od osoby mówiącej.

wizualizacja zaimka angielskiego that

Can you see that green box? Czy widzisz tamto zielone pudełko?
That car is much better. Tamten samochód jest dużo lepszy.
Can we go to that restaurant? Czy możemy pójść do tamtej restauracji?


Zaimek wskazujący these

THESE (te, ci) używany jest do wskazywania osób i rzeczy w liczbie mnogiej, znajdujących się blisko osoby mówiącej.

wizualizacja zaimka angielskiego these

These pink boxes are here. Te różowe pudła są tutaj.
How much are these shoes? Po ile są te buty?
I don’t like these people. Nie podobają mi się ci ludzie.


Zaimek wskazujący those

THOSE (tamci, tamte) używany jest do wskazywania i określania osób i rzeczy w liczbie mnogiej, znajdujących się dalej od osoby mówiącej.

wizualizacja zaimka angielskiego those

Those boxes are yellow. Tamte pudełka są żółte.
How much are those apples? Po ile są tamte jabłka?
I’m a fan of those musicians. Jestem fanem tamtych muzyków.


Inne zastosowanie angielskich zaimków wskazujących

Zaimek wskazujący stosujemy również w innych sytuacjach:

a. Wskazania osoby, którą przedstawiamy:

This is Irene. To jest Irena.

b. W rozmowie telefonicznej zaimek this jest stosowany do przedstawienia się:

This is John speaking. Tu mówi John.

c. W rozmowie telefonicznej that that jest stosowany do pytania o rozmówcę:

Is that Susan? Czy to Susan?

Angielskie zaimki względne

Zaimki względne w języku angielskim to przede wszystkim:

ZaimekZnaczenieZastosowanie
whoktóry, która, którzyludzie
whomkogo, komu
whosektórego, której, którychludzie, rzeczy i zwierzęta
whichktóry, która, którzyrzeczy i zwierzęta
thatktóry, która, którerzeczy, zwierzęta i ludzie
angielskie zaimki względne

WHO, WHOM I WHOSE stosujemy w odniesieniu do ludzi.
WHOSE stosujemy w odniesieniu do ludzi, rzeczy i zwierząt.
WHICH stosujemy w stosunku do rzeczy i zwierząt.
THAT możemy w niektórych sytuacjach stosować zamiennie z who/whom/which – zarówno do przedmiotów, zwierząt, jak i ludzi.

Zaimki względne mogą występować w zdaniach określających i opisowych.

Zaimki względne w zdaniach określających

W tego typu zdaniach zaimek względny występuje po rzeczowniku, który nie był wcześniej opisany/określony. Zdania te wnoszą informację, której pominięcie skutkowałoby utratą sensu wypowiedzi. Mogą występować w formie podmiotu – dotyczyć osoby/rzeczy wykonującej czynność (np. ten, który przywiózł pizzę), lub w formie dopełnienia – dotyczyć osoby/rzeczy będącej przedmiotem działania (np. ten, któremu przywieźli pizzę). W niektórych przypadkach można zrezygnować z zastosowania zaimka względnego i pominąć go w zdaniu. Dokładne zależności przedstawione są w tabeli:

angielskie zaimki wzgledne do - przejrzysty uklad dla szybszego zapamietania
angielskie zaimki względne w zdaniach określających – tabela

1a. The girl who helped us with shopping was very kind. Dziewczyna, która pomogła nam w zakupach, była bardzo uprzejma.
1b. The girl that helped us with shopping was very kind. Dziewczyna, która pomogła nam w zakupach, była bardzo uprzejma.
2a. This is the girl who we helped last night. To jest dziewczyna, której pomogliśmy wczoraj wieczorem.
2b. This is the girl whom we helped last night. To jest dziewczyna, której pomogliśmy wczoraj wieczorem.
2c. This is the girl that we helped last night. To jest dziewczyna, której pomogliśmy wczoraj wieczorem.
2d. This is the girl we helped last night. To jest dziewczyna, której pomogliśmy wczoraj wieczorem.
3a. The mobile which is lying there isn’t mine. Komórka, która tam leży, nie jest moja.
3b. The mobile that is lying there isn’t mine. Komórka, która tam leży, nie jest moja.
4a. The cars which they manufacture in EU are the best. Samochody, które produkują w UE, są najlepsze.
4b. The cars that they manufacture in EU are the best. Samochody, które produkują w UE, są najlepsze.
4c. The cars they manufacture in EU are the best. Samochody, które produkują w UE, są najlepsze.

Zaimki who, whom, which można zamienić na that tylko w zdaniach określających.

Jak rozpoznać, czy zdanie jest określające? W powyższych przykładach podkreśliliśmy zdania podrzędne. Jeśli spróbujemy usunąć podkreślone elementy, to zdanie zostanie pozbawione zasadniczego sensu. Przykładowo The cars which they manufacture in EU are the best. – usunięcie podkreślonej części zdania spowoduje, że wypowiedź będzie wyglądała następująco: „The cars are the best” (samochody są najlepsze). Tak zmodyfikowana wypowiedź nie wyjaśnia, które samochody są najlepsze. Zdania podrzędne, których usunięcie pozbawia wypowiedź zasadniczego sensu, są zdaniami określającymi.

W języku angielskim zdania określające nie są oddzielone przecinkami od pozostałych zdań składowych.

W języku mówionym preferowany jest zaimek that, dlatego używaj go zawsze, kiedy jesteś pewien poprawności wypowiedzi.

Zaimki względne w zdaniach opisowych

Zdania opisowe występują po rzeczowniku, który został już określony. Dodatkowa informacja, którą zdanie opisowe wnosi, może zostać pominięta bez większych konsekwencji dla treści wypowiedzi.

angielskie zaimki względne w zdaniach opisowych - tabela
angielskie zaimki względne w zdaniach opisowych – tabela

1. My friend, who used to be a policeman, drives a new Lamborghini. Mój przyjaciel, który kiedyś był policjantem, jeździ nowym lamborghini.
2a. My friend, who I know for years, has left the country. Mój przyjaciel, którego znam od lat, wyjechał z kraju.
2b. My friend, whom I know for years, has left the country. Mój przyjaciel, którego znam od lat, wyjechał z kraju.
3. His car, which is a Lamborghini, is very fast. Jego samochód, którym jest Lamborghini, jest bardzo szybki.
4. The old factory, which was built in 1890, is going to be demolished. Stara fabryka, którą wybudowano w 1890 roku, będzie wyburzona.

Podkreślone w przykładach zdania składowe można pominąć, nie pozbawiając wypowiedzi sensu, np.: His car, which is a Lamborghini, is very fast. Po usunięciu zdania opisowego pozostaje nam zdanie his car is very fast. Zdanie to nadal niesie ze sobą najważniejszą informację, tę, na której zależy rozmówcy najbardziej. Zdanie wtrącone, mówiące w tym przypadku o marce samochodu, może być pominięte. Taki typ zdania składowego nazywany jest właśnie opisowym.

W języku angielskim zdania opisowe oddzielamy przecinkami.

W zdaniach opisowych nie można zamienić who, whom, which na that (patrz tabela).

Pozostałe zaimki względne

Angielskie zaimki względne WHOSE, WHERE, WHY, WHEN śmiało można określić jednymi z podstawowych słów w języku angielskim, ponieważ pojawiają się w wielu pytaniach oraz zdaniach wyrażających zależności pomiędzy ludźmi i przedmiotami.

WHOSE – czyj, czyja, czyje. Ten zaimek informuje o tym, że coś należy do kogoś.

zaimek angielski whose

I admire the man whose three sons graduated from Harvard. Podziwiam człowieka, którego trzech synów ukończyło Harward.


WHERE – gdzie. Ten zaimek informuje o położeniu.

wizualizacja zaimka angielskiego where

This is the place where I met her. To jest miejsce, w którym (gdzie) ją poznałem.


WHY – dlaczego (po wyrazie reason – powód).

wizualizacja zaimka angielskiego why

I’d like to know the reason why she left me. Chciałbym znać powód, dla którego (dlaczego) mnie rzuciła.


WHEN – kiedy

wizualizacja zaimka angielskiego when

It was the situation when Mr. Smith came with his niece. To była sytuacja, kiedy pan Smith przyjechał ze swoją siostrzenicą.


Zaimki pytające

Zaimki pytające w języku angielskim są takie same jak zaimki względne z jedną różnicą: zamiast that pojawia się what. Pełnią one jednak inną funkcję w zdaniu i występują na początku zdań pytających. Podstawowe zaimki pytające to:

whoktoosoby
whomkomuosoby
whoseczyjosoby
whichktóryosoby/rzeczy i zwierzęta
whatco, jakirzeczy i zwierzęta
angielskie zaimki pytające

Who is that girl, do you know her? Kim jest ta dziewczyna, znasz ją?
Who won the last Nobel Prize in Chemistry? Kto zdobył ostatnią nagrodę Nobla w chemii?
Whom did you lend your car? Komu pożyczyłeś samochód?
Whose house is this? Czyj to dom?
Which prize do you choose, a sweet or a lollipop? Którą nagrodę wybierasz, cukierka czy lizaka?
What is this? Co to jest?

Zaimki i określniki nieokreślone

Ogólnie mówiąc zaimki nieokreślone odnoszą się do ilości lub jej braku. Zaimki te najczęściej nie przekazują dokładnej informacji o ilości.

Zaimki nieokreślone z końcówką -one, -body, -thing

Zaimki nieokreślone z końcówkami -one, -body, -thing łączące się z przedrostkami any-, some-, no- i every-.

someonektoś
anyonektoś/ktokolwiek
no onenikt
everyonekażdy, wszyscy
somebodyktoś
anybodyktoś, ktokolwiek
nobodynikt
everybodykażdy, wszyscy
somethingcoś
anythingcoś, cokolwiek
nothingnic
everythingwszystko

There is something in the box. Coś jest w tym pudełku.
Anyone can solve it. It’s so simple. Każdy to może rozwiązać. To takie proste.
Everyone is having fun! Każdy dobrze się bawi!
Somebody must be responsible for the whole group. Ktoś musi odpowiadać za całą grupę.

-one i -body – nie ma istotnej różnicy w znaczeniu pomiędzy zaimkami nieokreślonymi z tymi końcówkami, np. pomiędzy anyone/anybody, someone/somebody, no one/nobody, everyone/everybody, jednak w mowie potocznej częściej stosuje się te z końcówką -body.

Kiedy zaimki everybody, everyone, nobody, no one, everything, nothing występują w zdaniu jako podmiot, wtedy stosuje się czasownik w liczbie pojedynczej.

Does anyone need my help? Czy ktoś potrzebuje mojej pomocy?
If anybody comes here, please call me. Jeśli ktokolwiek (ktoś) tu przyjdzie, proszę zadzwoń do mnie.
I’m afraid nobody was interested. Obawiam się, że nikt nie był zainteresowany.
No one is interested. Nikt nie jest zainteresowany.
Everybody needs love. Każdy potrzebuje miłości.
Is everything clear? Czy wszystko jest jasne?

W zdaniach pytających:

someone/somebody, something – w pewien sposób sugeruje odpowiedź, która w domyśle będzie potwierdzała pytanie:

Did someone repair this machine? Czy ktoś naprawił tę maszynę? (sugeruje, że jest naprawiona).
Is there something you want to tell me? Czy jest coś, co chcesz mi powiedzieć? (sugeruje podejrzenie o ukrywanie jakiejś informacji).

anyone/anybody, anything – nie sugeruje żadnej odpowiedzi i nie niesie ze sobą podtekstu oczekiwania.

Did anyone repair this machine? Czy ktoś naprawił tę maszynę? (wypowiedź podkreśla ciekawość i niepewność).
Is there anything you want to tell me? Czy jest coś, co chcesz mi powiedzieć? (wypowiedź podkreśla szczere zaciekawienie).

Something i anything można stosować do zadawania pytań zawierających przeczenie:

Didn’t you buy something already? Czyż nie kupiłeś jeszcze czegoś? (sugeruje, że najprawdopodobniej tak).
Didn’t you buy anything already? Jeszcze nie kupiłeś niczego? (sugeruje większe zdziwienie).
Anyone can solve it. Każdy może to rozwiązać.

Inne zaimki angielskie i określniki nieokreślone

a lot ofdużo, wiele
allwszystko, wszyscy, każdy, cały
anotherinny, kolejny
anyjakiś, jakikolwiek, dowolny
bothobydwa, obie, oboje
eachkażdy (z osobna), poszczególny
eitherkażdy, również, także
everykażdy, każdy jeden
neitherżaden (z dwóch)
noneżaden
otherinny, drugi
severalkilka
sometrochę, niektóre, kilka
onepewien, jakiś
suchtaka, taki
whoeverktokolwiek, kogokolwiek
neither norani… ani…

Zaimki angielskie SOME i ANY

W zadaniach twierdzących:

SOME – trochę, kilka, niektóre; stosowany jest głównie w zdaniach twierdzących i pytających.

ANY – jakiś, jakikolwiek, dowolny a także żaden; używa się w zdaniach przeczących i pytających.

I’ve got some milk in the fridge. Mam trochę mleka w lodówce.
I haven’t got any milk in the fridge. Nie mam (wcale) mleka w lodówce.

W zdaniach pytających:

some i any stosuje się zamiennie w zależności od kontekstu.
some – w pewien sposób sugeruje odpowiedź, która w domyśle będzie potwierdzała pytanie
any – nie sugeruje żadnej odpowiedzi i nie niesie ze sobą podtekstu oczekiwania

Have you got some milk? Czy masz trochę mleka? (sugeruje, że raczej posiada mleko).
Have you got any money? Czy masz jakieś pieniądze? (sugeruje, prawdziwe zainteresowanie i nie niesie podtekstu domysłu).

Rzeczowniki niepoliczalne, czyli np. kawa, herbata, cukier, występują przeważnie w liczbie pojedynczej. Nie stawiamy przed nimi przedimka nieokreślonego a/an, ale zwykle stawiamy zaimek nieokreślony some lub any np. some coffee, some tea, some sugar.

NONE – oznacza żaden, ani jeden, ani trochę.

None of them is tasty. I’m afraid. Obawiam się, że żaden z nich nie jest smaczny.
None of you knows the rules. Żaden z was nie zna zasad.
I bought three cables but none fits the plug. Kupiłem trzy kable, ale żaden nie pasuje do gniazda.

Zaimki angielskie EACH i EVERY

Each i every – słowa te w języku polskim mają takie same znaczenie – każdy. W języku angielskim znaczenie tych słów jest odmienne.

EACH oznacza każdego w grupie, ale z wyodrębnieniem na poszczególne jednostki i zazwyczaj dotyczy małych grup i zbiorów. Przykładowo, jeśli prezydent przyjedzie do miejscowości, w której mieszka 10 osób, będzie mógł porozmawiać z każdym mieszkańcem z osobna. Będzie można powiedzieć: The President spoke with each villager. Prezydent porozmawiał z każdym mieszkańcem wioski.

EVERY również dotyczy całej grupy, ale pojedyncze jednostki są traktowane mniej indywidualnie. Jeśli wspomniany prezydent przyjedzie do większej wsi, to będzie mógł przemówić do wszystkich mieszkańców, powiemy wtedy: The President gave a speech to every villager Prezydent przemówił do wszystkich mieszkańców wioski.

One of each kind, please. Poproszę po jednym z każdego rodzaju.
Each soldier will be called. Każdy żołnierz zostanie wezwany. (Każdy z osobna, pojedynczo)
Every purple item is selected. Każda fioletowa rzecz jest wybrana.
Every soldier must report for duty. Każdy żołnierz musi się stawić (na wezwanie). (Ta zasada dotyczy wszystkich osób należących do grupy „żołnierze”)

Every można stosować tylko do grup większych od 2.

Each można stosować do grup składających się z 2 członków/elementów.

Zaimki angielskie either i neither

Either i neither – oznaczają żaden z dwóch:

EITHER stosuje się, kiedy orzeczenie jest w formie przeczącej – np. don’t want either of themNie chcę żadnego z nich.
NEITHER używamy, gdy orzeczenie jest w formie twierdzącej – np. want neither of them. Tłumacząc dosłownie na język polski: Chcę żadnego z nich.

I like neither of these. Żaden z nich mi się nie podoba (żadnego z dwóch, w przypadku większej ilości byłoby … none of them).
I don’t like either of them. Żaden z nich mi się nie podoba.

Zaimki angielskie either i both

EITHER w zdaniach twierdzących może również oznaczać jeden/którykolwiek z dwóch.

BOTH oznacza dwa/dwie z dwóch i stosuje się w zdaniach pytających i twierdzących.

W zdaniach przeczących both zamieniamy na neither lub either.

In either case I will have something to read. W każdym wypadku (z dwóch) będę miała coś do czytania.
Either will be suitable for this occasion. Którykolwiek (z dwóch) będzie dobry na tą okazję.
Both toys are cute but I want the white one. Obie zabawki są słodkie, ale wezmę tę białą.
Should I pack both toys? Czy mam zapakować obie zabawki?
We don’t want either. Nie chcemy żadnego (zdanie przeczące – either w znaczeniu „żaden”)

Zaimek angielski All

ALL oznacza wszystko, wszyscy a także cały.

They all came here to have fun. Oni wszyscy przyszli tu, aby dobrze się bawić.
All the cakes were eaten. Wszystkie ciastka zostały zjedzone.
All the class was listening to her lecture. Cała klasa słuchała jej wykładu.

All służy także do wskazywania całego przedziału czasu:

I’ll be there all the afternoon. Będę tam całe popołudnie.
It took her all the day. Zajęło jej to cały dzień.

Zaimki angielskie ANOTHER i OTHER

ANOTHER stawiamy przed rzeczownikami policzalnymi w liczbie pojedynczej. Oznacza inny, jeszcze jeden, kolejny, inny niż ten, o którym była mowa wcześniej.

May I take another apple? Czy mogę wziąć następne (jeszcze jedno) jabłko?
This one is empty. Take another bottle. Ta jest pusta. Weź inną butelkę.

OTHER stawiamy przed rzeczownikami policzalnymi w liczbie pojedynczej i mnogiej inny, inni, różny.

These are broke. Give me other pens. Te są zepsute. Daj mi inne długopisy.

Jeśli pominiemy rzeczownik, to other zamienimy na OTHERS.

These are broke. Give me others. Te są zepsute. Daj mi następne

Another może mieć zastosowanie również do czasu:

I need another two weeks to finish that. Potrzebuję kolejnych dwóch tygodni, żeby to skończyć.

The other i the others

THE OTHER ten drugi, pozostały, inny

THE OTHERS te drugie, pozostałe, inne

Zaimek nieokreślony przymiotny the other używany jest wtedy, gdy mówimy tylko o dwóch osobach, grupach lub rzeczach. W liczbie mnogiej przybiera on końcówkę –s.

The other sheep was a bit sad. Ta inna owca była trochę smutna.
The other car is better. Ten drugi samochód jest lepszy.
The others would be better for me. Te drugie byłyby lepsze dla mnie.

Wyjaśnienie wraz z przykładami okazało się przydatne? Przejdź do artykułu przyimki w języku angielskim.

Tagi artykułu:

  • angielski
  • kurs
  • matura
  • zaimki